РЕШЕНИЕ № 296/30.06.2016г.

Относно: Даване на съгласие за пристрояване на съществуващата сграда – училище, находяща се в УПИ №І-Детска градина в кв.58 по плана на с.Драгиново, след което конкретното застрояване ще бъде определено с виза по чл.140 от ЗУТ.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.27 от ЗМСМА, чл.134, ал.6 от ЗУТ, във връзка с чл.140 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост за пристрояване на съществуваща сграда – училище, находяща се в УПИ №І – Детска градина в кв.58 по плана на с.Драгиново, след което конкретното застрояване ще бъде определено с виза по чл.140 от ЗУТ.

            Упълномощава Главния архитект на Община Велинград да извърши следващите процедури по ЗУТ, а именно издаване на виза по чл.140 от ЗУТ.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №33 от дневния ред, по вх.№543/20.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!