РЕШЕНИЕ № 298/30.06.2016г.

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение със застроена площ от 34,45кв.м., УПИ ХІ, кв.15 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс   за срок от 5 години на следния общински обект:

-помещение със застроена площ от 34.45 кв.м.,   находящо се в УПИ XI ,кв.15 по плана на гр.Велинград, публична общинска собственост /АКТ №6/27.02.20006 год./

            2.Определя конкурсни условия:

            2.1. магазина да се ползва за продажба на плодове и зеленчуци

            2.2. месечна наемна цена.

3.Определя начална конкурсна месечна наемна цена за горепосоченото помещение в размер на 190.00 лв.  без ДДС съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград.

4.Определя  за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници:

………………..

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №36 от дневния ред, по вх.№553/23.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!