РЕШЕНИЕ № 299/30.06.2016г.

Относно: Одобряване на проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІІ-1246, кв.63 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

            Одобряване на проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХІІ-1246, кв.63 по плана на с.Драгиново.

            С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се променя, като за сметка на УПИ ХІІ – 1246 – „За ЖС, тапицерски услуги и търговия” се образуват два нови парцела по калканната стена. Новообразуваните УПИ са с площи и отреждане, както следва:

            УПИ ХІІ-1246 – „За ЖС, тапицерски услуги и търговия” – 227 кв.м.;

            УПИ ХХ-1246 – „За ЖС, тапицерски услуги и търговия” – 266 кв.м.;

            Устройствената зона, в която ще попаднат е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването”. В проекта за изменение на плана за застрояване за новообразуваните парцели се предвижда сключено застрояване на улична регулация до два етажа, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и улицата. Предвижда се и надстрояване на двуетажните жилищни сгради до три етажа.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №37 от дневния ред, по вх.№555/27.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!