РЕШЕНИЕ № 300/30.06.2016г.

Относно: Уведомление по чл.128, ал.3 от ЗУТ за изработен ПУП за промяна предназначение на земеделски земи за обект: поземлен имот в м.”Градев лог” по КВС на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1. Приема уведомлението по чл.128, ал.З от ЗУТ относно изработеният ПУП за промяна предназначение на земеделски земи и дава съгласие за процедиране на проекта по ЗУТ.

ОБЕКТ: ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №297114, МЕСТНОСТ „ГРАДЕВ ЛОГ” ПО КВС НА С.ДРАГИНОВО, ОБЩ.ВЕЛИНГРАД, ОБЛ.ПАЗАРДЖИК

С който се провежда процедура по промяна предназначението на имот 297114 от „ливада” • в „ЗА СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВЕЛИНГРАД -ДРАГИНОВО”. Ще се образува един нов урегулиран поземлен имот: УПИ І-114 -„ЗА СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВЕЛИНГРАД – ДРАГИНОВО” с площ от 19911.00 кв.м. Достъпът до обекта ще се осъществява посредством асфалтиран общински път от КВС на с.Драгиново, общ.Велинград (ПИ 000084).

Предвидено е „свободно” застрояване, като ще се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствената зона е „зона за отдих, спорт и рекреации” -Ок. В приетия общ устройствен план на Община Велинград (ДВ 94/2014г.) за двата имота също е предвидено зониране Ок. Теренът се намира извън строителните граници – на около Зкм от Велинград и на около 0,5км от с.Драгиново. Теренът е равнинен, има съществуващи каптажи за минерална вода с режим на водоползване, контролиран от Община Велинград. В близост има магистрални проводи, от които може да се осъществи електрозахранване и водоснабдяване. Предвижда се изграждане на тренировъчно игрище за футбол със съблекалня, игрище за футбол на малки врати със съблекалня и заведение за хранене.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №38 от дневния ред, по вх.№558/28.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!