РЕШЕНИЕ № 301/30.06.2016г.

Относно: Сключване на споразумение между Община Велинград и „ВИВА-ЕНЕРДЖИ” ЕООД за незаплащане на наемни вноски до откриване на партида за ток.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.24 от Договор №335/21.03.2016г. за отдаване под наем на общински имот, чл.20а от ЗЗД и след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

            Разрешава сключване на споразумение между Община Велинград и „ВИВА – ЕНЕРДЖИ” ЕООД за незаплащане на наемни вноски считано от 01.06.2016г. до откриване на партида за ток след представяне на необходимите документи за откриването на партида за ток.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №39 от дневния ред, по вх.№560/28.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!