РЕШЕНИЕ № 302/30.06.2016г.

Относно: Изменение на Решение №48/17.12.2015г. на ОбС – Велинград относно  прекратяване процедура за отдаване под наем на петно находящо се на ЦМП.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, чл.60 от АПК  и след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

14

11

2

27

29

            Поради недостатъчно мнозинство Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Не приема да се измени т.2 на Решение №48/17.12.2015г., относно отдаване под наем на петно №11 с площ от 4 /четири/ кв.м., разположено в УПИ I, кв.156 по плана на гр.Велинград /Централен минерален плаж/.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №40 от дневния ред, по вх.№567/29.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!