РЕШЕНИЕ № 303/30.06.2016г.

Относно: Разрешение за ПУП – план схема за трасе на нов водопровод за минерална вода от сондаж №3 „Мизинка” в УПИ VІ-озеленяване, кв.253 по плана на гр.Велинград до ПИ150123 м.”Вельовица” по КВС на Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.108, ал.2, чл.64 от ЗУТ, чл.124а, б от ЗУТ  и след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.Разрешава изработване на ПУП – план схема за трасе на нов водопровод за минерална вода от Сондаж №3 „Мизинка” в УПИ VІ – озеленяване, кв.253 по плана на Велинград до ПИ 150123. Трасето ще бъде осъществено подземно на около 0,50м.-1,00м. от тротоара в улиците. Дължината на трасето е 2 981м., местност „Вельовица” по КВС на Велинград, Община Велинград, ЕКАТТЕ 10450.

            2.Одобрява приложеното задание по мл.125 от ЗУТ.

            3.Решението да се разгласи по чл.124, ал.2 от ЗУТ.

            4.Решението не подлежи на оспорване във връзка с чл.124, ал.4 от ЗУТ.

            5.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1,2.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2016г., Протокол №11, точка №41 от дневния ред, по вх.№565/29.06.2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/  

Коментарите са изключени!