Проект № BG05M9OP001-2.004-0011 Център за социално включване „Развитие” Схема за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”

Проект № BG05M9OP001-2.004-0011

Център за социално включване „Развитие”

Схема за безвъзмездна финансова помощ

„Услуги за ранно детско развитие”

.

.

    Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Община Велинград обявява конкурс за свободни работни места за следните длъжности:

Персонал за управление на центъра:

Ръководител /Управител        – 1 бр.  – на 8 часа

Счетоводител /касиер/домакин     – 0,5 бр.  – на  4 часа

Хигиенист                                 – 0,5 бр.  – на 4 часа

Шофьор                                       – 1 бр.  – на  8 часа

За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

Социален работник - 1 бр.  – на 8 часа

Логопед - 1 бр.  – на 8 часа

Психолог - 0,5 бр.  – на 4 часа

Медиатор /родител с опит/ – 1 бр.  – на 8 часа

За услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”

Специален педагог – 1 бр.  – на 8 часа

За услугата „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Психолог – 0,5 бр.  – на 4 часа

Социален работник - 2 бр.  – на 8 часа

Медиатор – 2 бр.  –на 8 часа

За услугата „Здравна консултация за деца”

Медиатор – 1 бр.  – на 4 часа

Длъжностите се заемат по трудово правоотношение за срок от 28 месеца. Начин на провеждане на конкурсите: подбор по документи и интервю.

Срок за подаване на документите –  от датата на публикуване на обявата до 16,30ч., на 22.07.2016 год.  

Документи за кандидатстване могат да бъдат получени на място на „деловодство” в сградата на общинска администрация, партер или да се изтеглят от интернет страницата на Община Велинград: https://m.velingrad.bg/.

 

Oбявление

Зaявление

Декларация

CV

Коментарите са изключени!