РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДЖАФЕРИЦА – КАНАЛ ДЖАФЕРИЦА“ НА КМ.4+500 ДО с.ЮНДОЛА, с.СВЕТА ПЕТКА, с.ПАШОВИ И МАХАЛИ, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.

О Б Я В А

В изпълнение на изискванията на чл.144, ал. (1), т.4 от Закона за устройство на територията и чл. 95, ал.(1) от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.(2) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.

 

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно намерение: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДЖАФЕРИЦА – КАНАЛ ДЖАФЕРИЦА“ НА КМ.4+500 ДО с.ЮНДОЛА, с.СВЕТА ПЕТКА, с.ПАШОВИ И МАХАЛИ, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.

Инвестиционното предложение включва да се извърши реконструкция ремонт и подмяна на съществуващ водопровод и канализация. Трасето започва от ПИ 007012 по КВС на с. Юндола, общ. Велинград, където ще се изгради разпределителната шахта. От там трасето на водопровода с Ф 225 и преминава изцяло през земи от горски фонд докато достигне до ПИ 007011 по КВС на с. Юндола, където е изграден водоем за с. Юндола. От там трасето продължава с  Ф160, като минава през земи от горски фонд в землището на с. Юндола, през населено място с. Юндола, земи от ССФ на с. Света Петка и земи от горски фонд на с. Света Петка, докато достигне до ПИ 001085 по КВС на с. Света Петка, където се намира водоема за с. Света Петка. На две места трасето пресича пътища от републиканската пътна мрежа: в регулацията на с. Юндола пресича пътя Белово-Юндола, а в КВС на с. Света Петка пресича пътя Велинград – Юндола. Пресичането ще се осъществи посредством хоризонтален сондаж, без да се нарушава цялостна на пътната настилка.

       Общата дължина на водопровода е с Ф 225 е 2641м., а на водопровода с Ф160 е 3981м., като от тях 5150м. засягат земи  горски фонд, 134, засягат републиканския път и в имотите на водоемите. Предвижда се изпълнение на груб строеж, ВиК, довършителни работи по обекта и сервитутно пространство.

        Всички граждани, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №35 или в РИОСВ – Пазарджик, ул. Генерал Гурко  №3, 4400, п.к 220.

По подробна информация за инвестиционното предложение се намира в Дирекция „ИПТР“.

 

 

 

Д-р КОСТАДИН КОЕВ

Кмет на Община Велинград

Коментарите са изключени!