Сесия 2016-09-29

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Въпроси и питания
 2. Наредба за изменение и допълнение на наредбата по чл.1, ал. 2 от ЗМДТ  (Добавя Раздел VII. Данък в/у таксиметров превоз на пътници). РЕШЕНИЕ №343
 3. Приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №344
 4. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №345 
 5. Информация за състоянието на училищната мрежа в общината и тенденции в развитието й през учебната 2016/2017г. Обхванати деца и ученици в ДГ и училища, и необхванати по възраст. Състояние на здравеопазването в училища и ДГ. РЕШЕНИЕ №346
 6. Изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП ‘СИП и ТИЦ’, като допълва 2 щ.бр в Отдел ‘Спортни имоти и съоръжения’. РЕШЕНИЕ №347
 7. Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода 01.06.16г.-31.08.16г. и решенията, които към 31.05.16г. са били в процедура по изпълнение. РЕШЕНИЕ №348
 8. Одобрение „Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода от 2017-2019г. РЕШЕНИЕ №349
 9. Приемане отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2015г.РЕШЕНИЕ №350
 10. Определяне на бюджет на ОДЗ, ЦДГ и ОДК в сила от 01.07.2016г. РЕШЕНИЕ №351
 11. Актуализация на бюджета на Община Велинград за 2016г. РЕШЕНИЕ №352
 12. Определяне на бюджет на ОП „СИП и ТИЦ“ в сила от 17.03.2016г. РЕШЕНИЕ №353
 13. Промяна на финансирането чрез бюджета на Община Велинград на ПГД „Иван Вазов“ и ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград. РЕШЕНИЕ №354
 14. Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2016г. РЕШЕНИЕ №355
 15. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на 1-ви етаж от административна сграда с площ от 310 кв.м., ведно с общите и.ч. на сградата, находящ се в УПИ ХХIV- За административна сграда и столова, кв.124 Велинград. РЕШЕНИЕ №356
 16. Изменение на Решение  №205/28.04.16г. за намаляване на месечната наемна цена за отдаване под наем на петно с площ от 51 кв.м, за предоставяне на преместваем обект за търговия, находящо се в тротоарната площ в имот №501.9574, Велинград. РЕШЕНИЕ №357
 17. Изменение на Решение №281/30.06.16г. за безвъзмездно право на ползване относно сдружение с нестопанска цел „Софийско нумизматично дружество“. РЕШЕНИЕ №358
 18. Откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на петно с площ от 15 кв.м, находящо се в УПИ IХ ‘За младежки дом’, кв.10, с. Света Петка. РЕШЕНИЕ №359
 19. Откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на магазин със ЗП площ 72 кв.м., находящ се в УПИ ХV, кв.126, Велинград за срок от 5 години – ЧОС. РЕШЕНИЕ №360
 20. Одобряване на петно разположено в имот №6840, УПИ Х „За парк“ в кв.143 по плана на гр.Велинград и стартиране на процедура за отдаване под наем. РЕШЕНИЕ №361
 21. Продажба, чрез публичен търг с тайно или явно  наддаване на УПИ №ХVI- 25 с площ от 490 кв.м., кв. 13, с. Кръстава, ведно с намиращата се в него едноетажна, полумасивна сграда със ЗП-54 кв.м. и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот. РЕШЕНИЕ №362
 22. Продажба, чрез публичен търг с тайно или явно  наддаване на УПИ №ХIV-8394 с площ от 259 кв.м, находящ се в кв.405, Велинград, ул. ‘Тодора’, Асфалтова база и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот. РЕШЕНИЕ №363
 23. Продажба  на земя- ЧОС,  УПИ №VI-9 с площ 675 кв.м, находящ се в кв.13, Абланица на Муса Ахмед Толупов – собственик на зоконно построена жилищна сграда в/у нея и определяне на пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №364
 24. Определяне на пазарна цена на общински имот пл. №1237 с площ 370 кв.м, който ведно с имот пл.№856 е образуван УПИ №III-856.1237, целият с площ от 600 квм., кв. 94, с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №365
 25. Продажба  на земя- ЧОС,  УПИ №IХ-5949 с площ от 41 кв.м, находяща се в кв.3, Велинград, ул. ‘Братя Маврикови’ 84 на Младен Владимиров Зазьов – собственик на зоконно построена жилищна сграда в/у нея и определяне на пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №366
 26. Продажба  на земя- ЧОС,  УПИ №ХХ-1246 с площ от 266 кв.м, кв.63 Драгиново на Ахмед М.Перчинков и Зелиха М.Перчинкова-  собственици на зоконно построена жилищна сграда в/у нея и определяне на пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №367
 27. Прекратяване на съсобственост в/у УПИ №VII- общ., кв. 1, Пашови, чрез продажба на частта на общината: имот пл.№ 254- общ. С площ 302 кв.м, за който имот ведно с имот пл.№ 239 е образуван УПИ УПИ №VII-общ., целият с площ 520 кв.м на Али Исмаил Али. РЕШЕНИЕ №368
 28. Прекратяване на съсобственост в/у УПИ №VI-1977, кв.232, Велинград, чрез продажба на частта на общината:302/450 и.ч. от УПИ УПИ №VI-1977 с площ от 450 кв.м, находящ се на ул.“Хр.Смирненски“ №33 на Вангел П.Пухалев и Александър П.Пухалев и определяне на пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №369
 29. Поправка на очевидна фактическа грешка в Договор за отстъпено право на строеж от 16.07.1984г., учреден в полза на Илия Асенов Ангелов. РЕШЕНИЕ №370
 30. Постъпило искане от ОСЗ-Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследници на Умер Меджит Меджит в землището на с.Рохлева. РЕШЕНИЕ №371
 31. Постъпило искане от ОСЗ-Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследници на Фатима Рафатова Ходжова в землището на с.Кръстава. РЕШЕНИЕ №372
 32. Постъпило искане от ОСЗ-Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследници на Салих Асанаов Юруков в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №373
 33. Утвърждаване на 2 бр.чешми за питейна вода за общо ползване в с.Грашево. РЕШЕНИЕ №374
 34. Избор на местоположение на Входен тотем /скулптурен символ/ на Велинград. РЕШЕНИЕ №375
 35. Даване съгласие за попълване на нов имот за трафопост-център – Велинград като същия имот се актува като частна общинска собственост. РЕШЕНИЕ №376
 36. даване на съгалсие за изработване на ПУП, засягащ частни имоти  пл.№961 и пл.№966, и общински улици в кв.65, Драгиново (обектите попадат в Стопански двор). РЕШЕНИЕ №377
 37. Разрешение за изготвяне на ПУП-схема за обект трасе на нова линия ниско напрежение за електрозахранване в м.“Мариница-Оранжериите“ по КВС на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №378
 38. Даване на съгалсие за изготвен ПУП-ПРЗ, засягащ  част от кв.200 и улица с о.т.  2273А-2111, Велинград  и образуване на нов УПИ ХI -2593,2611 ‘За ЖС, търговия и услуги и къща за гости’ на Янко Г.Якимов. РЕШЕНИЕ №379
 39. Разрешение за ПУП и промяна предназначението на ПИ 148008 от ‘полска култура’ в ‘За ЖС, търговия и услуги’,  който ще се присъедини към УПИ IХ-9 ‘За ЖС, търговия и услуги’ в м. ‘Марина ливада’, Велинград  /Янаки Атанасов Семерджиев и ‘Амму Ани Инвестмънтс Европа’ ЕООД/. РЕШЕНИЕ №380
 40. Попълване на кадастрален план с верни имотни граници на имоти пл. № 1950 и №8592, в кв.402, Велинград.РЕШЕНИЕ №381
 41. Разрешаване изработване на ПУП и промяна предназначението на земеделска земя на ПИ003025, м. ‘Разсадника’, с .Юндола на наследници на Муса М.Руньо и образуване на два нови УПИ за ‘За ИЖС, търговия и услуги’. РЕШЕНИЕ №382
 42. Даване съгласие за ЧИПР за изменение на улична алея с о.т.37-58 между кв.5 и 10 и на УПИ ХІV-Кметство и клуб в кв.5 по плана на с.Чолакова. РЕШЕНИЕ №383
 43. Одобряване на частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ улична регулация на ул.“Радецки“по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №384
 44. Разрешение за изработване на ПУП – план схема за трасе на нов водопровод за минерална вода започващ от находище „Велинград-Каменица“, КЕИ №7 „Сярна баня“ до кв.2561 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №385
 45. Проект за допълване и поправка на одобрен кадастрален план с нов имот в кв.142 по плана на гр.Велинград, кв.Лъджене, градинката срещу бензиностанция на „Петрол“. РЕШЕНИЕ №386
 46. Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.6, т.9; чл.6, т.10 и чл.10, т.3 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №387
 47. Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредбата на чл.5, ал.2, в частта за наличието на текст „Удостоверение за липса на задължения към Община Велинград” от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия, маси, кабини и други съгласно чл.56 от ЗУТ. РЕШЕНИЕ №388
 48. Даване на съгласие за изменение на улична регулация в кв.771 и ЧИ на ПРЗ по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №389
 49. Отстраняване на техническа грешка в Решение №341/15.09.16г., прието на извънредно заседание на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №390
 50. Безвъзмездно придобиване от Община Велинград правото на собственост върху държавен имот УПИ ІІ-за търговия и услуги, кв.216 по плана на гр.Велинград с площ от 3 937кв.м., ведно с построените в имота сгради. РЕШЕНИЕ №391
 51. Възлагане на добив на дървесина от общински гори. РЕШЕНИЕ №392
 52. Даване на Разрешение изработване на ПУП – парцеларен план, а именно път Велинград – с.Абланица – с.Цветино  до връзка с път с.Аврамово – с.Кръстава. РЕШЕНИЕ №393
 53. Вливане на една полудневна група за 3 и 4 годишни деца с място с.Пашови към ДГ „Юрий Гагарин” с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №394
 54. Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Велинград през 2016г. РЕШЕНИЕ №395
 55. Изменение на Решение №271/30.06.2016г. на ОбС – Велинград и изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г. РЕШЕНИЕ №396
Коментарите са изключени!