Сесия 2016-10-13

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Даване на съгласие и упълномощаване Кмета на Община Велинград да подаде жалба срещу Заповед №1075/28.09.2016г. на Изпълнителния Директор на Изпълнителна агенция по горите.РЕШЕНИЕ №397
  2. Изменение на Решение №396/29.09.2016г. на ОбС – Велинград и изменение и допълнение на програмата за капиталови  за разходи на Община Велинград за 2016г. РЕШЕНИЕ №398
  3. Упълномощаване Кмета на Община Велинград да сключи договор за директно възлагане на добив на дървесина за обект №4, включващ отдели/подотдел:56-х, 59-б, намиращи се в горски територии собственост на Община Велинград, попадащи на територията на ДГС „Алабак“. РЕШЕНИЕ №399
  4. Даване съгласие за попълване на нов имот за трафопост – център Велинград, като същия имот се актува като частна общинска собственост. РЕШЕНИЕ №400
  5. Допускане на задание за изменение на действащ ОУП на Община Велинград в   частта – Допълване на режим на устройствена зона, предвидена за застрояване за четири поземлени имота – земеделски земи с възможност за промяна на тяхното предназначение в урегулирани поземлени имоти. РЕШЕНИЕ №401
Коментарите са изключени!