Обявление

    На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1837 от  18.10.2016г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план –   план за регулация  и застрояване на част от кв.402 по плана на гр.Велинград, както следва :

               – изменение на  регулацията  на  улица с ос.т. №№2127а-2127б-2127в-2127г-2146б-2147 се уширява и става с ширина 10,00м.

               – дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ II-„За озеленяване” се образуват три нови УПИ: II- „За озеленяване”, IV-„За озеленяване” и III-1912,8985. Новообразуваните УПИ са с площи и отреждане съответно:

              УПИ II-„За озеленяване”   е с площ 7181 кв.м.

              УПИ IV-„За озеленяване”   е с площ 1378 кв.м.

              УПИ III-1912,8985 е с площ 677 кв.м.

              Промяната в регулацията е отразена с кафяв и зелен цвят в идейното предложение.

               В проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ III-1912,8985 до три етажа, свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от урегулираните имоти съгласно червения цвят в скицата – идейно предложение.

Коментарите са изключени!