Сесия 2016-11-24

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Промяна статута на Професионална гимназия по дървообработване „Иван Вазов” гр.Велинград от държавно в общинско училище.РЕШЕНИЕ №434

Докл.:Ал.Керина

 1. Промяна статута на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев” гр.Велинград от държавно в общинско училище.РЕШЕНИЕ №435

Докл.:Ал.Керина

 1. Актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2016г. РЕШЕНИЕ №436

Докл.:Н.Келчева

 1. Изменение на Решение №411/27.10.2016г. на ОбС – Велинград и изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г. с цел осигуряване на средства от ЦС от РБ за извършване неотложни ремонтни дейности /изкърпване и преасфалтиране/ на уличната мрежа в гр.Велинград и за закупуване на високопроходим автомобил /джип/ за Община Велинград.РЕШЕНИЕ №437

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Предоговаряне на условията по договор №112013-5/02.01.2014г. между „ВКТВ” ЕООД и „Делектра” ЕООД. РЕШЕНИЕ №438

Докл.:Валентин Бозев

 1. Даване на съгласие за издаване Разрешение за строеж от Главния архитект на Община Велинград за благоустройствени мероприятия /включване към водопровод и канализация, монтиране на питейна фонтанка, поставяне на детски съоръжения и ограждането им с ниска дървена ограда, монтиране на пейки, беседка, озеленяване с декоративна растителност/ в общинска площ УПИ ІV-158, кв.2 по плана на с.Алендарова. РЕШЕНИЕ №439

Докл.:Н.Фендрина

 1. Даване на съгласие за издаване Разрешение за строеж от Главния архитект на Община Велинград за благоустройствени мероприятия /включване към водопровод и канализация, монтиране на питейна фонтанка, поставяне на детски съоръжения и ограждането им с ниска дървена ограда, монтиране на пейки, беседка, озеленяване с декоративна растителност/ в озеленена площ УПИ І-7253, кв.385 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №440

Докл.:Н.Фендрина

 1. Даване на съгласие за издаване Разрешение за строеж от Главния архитект на Община Велинград за благоустройствени мероприятия /включване към водопровод за хидранти за поливане, поставяне на детски съоръжения и ограждането им с ниска дървена ограда, монтиране на пейки, беседка, пергола, озеленяване с декоративна растителност/ в УПИ ІІІ, кв.10 по плана на с.Горна Дъбева. РЕШЕНИЕ №441

Докл.:Н.Фендрина

 1. Продажба чрез публично оповестен явен или таен търг на поземлени имоти – земеделска земя по КВС за землището на гр.Велинград в м.”Стопански двор”, „Голямо благо”, „Бочва”.РЕШЕНИЕ №442

Докл.:Н.Шаламанов

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс на поземлени имоти – земеделска земя по КВС за землището на гр.Велинград в м.”Марина ливада”.РЕШЕНИЕ №443

Докл.:Н.Шаламанов

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ №ХІІІ-160-търговия и услуги в кв.9 по плана на с.Грашево, мах.Мечо корито и определяне пазарна цена на общинския имот. РЕШЕНИЕ №444

Докл.:М.Белухова

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ №ХІХ-5290 в кв.427 по плана на гр.Велинград и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №445

Докл.:М.Белухова

 1. Определяне пазарна цена на общински имот УПИ №ІІ-3865-резервен терен с площ от 202 кв.м. в кв.991 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №446

Докл.:Г.Христозов

 1. Одобряване на частично изменение на регулационния  план – ПУП, засягащ улична регулация в кв.402 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №447

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ №ХІ-4425, 7999 – „За жил.строителство, търговия и услуги” в кв.65 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №448

Докл.:арх.Ели Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Проект за поправка и допълване на одобрен кадастрален план с нов имот с пл.№8991-общински, кв.1821 по плана на гр.Велинград/ кв.Лъджене – Зайче блато/. РЕШЕНИЕ №449

Докл.:арх.Ели Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП – ПР – изменение на уличната регулация на улица с ос.т.1722-2687-2688 в кв.322 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №450

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие в качеството на съсед – собственик на имот пл.№0326 по изработения ПУП – ПРЗ и промяна предназначението на земеделска земя на ПИ 003025, местност „Разсадника”, с.Юндола, землище Велинград. РЕШЕНИЕ №451

Докл.:Л.Влахова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на имот078019 м.”Калище”, землище Велинград. РЕШЕНИЕ №452

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Проект за поправка на одобрен кадастрален план с верните граници на имоти с  пл.№9810-общ. и пл.№4762, кв.653 по плана на гр.Велинград /в близост до ресторант „Том и Нези-класик”, кв.Чепино/. РЕШЕНИЕ №453

Докл.:арх.Ели Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – за УПИ №VІ – „За парк” в кв.142 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №454

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване съгласие относно ПУП – схема за обект – ново трасе на подземна канализация в кв.3444 по плана на гр.Велинград по ул.”Найден Геров” и по ул.”Спас Дечев”. РЕШЕНИЕ №455

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване съгласие относно ПУП –схема за обект – ново трасе на подземна канализация в кв.3441 по плана на гр.Велинград по улица с ос.т.2077-2079А-2097А и по улица „Борислав”. РЕШЕНИЕ №456

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Отстраняване на очевидна фактическа грешка в решение №356/29.09.2016г. на ОбС – Велинград, относно предоставяне на безвъзмездно ползване на І-ви етаж от административна сграда в кв.124 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №457

Докл.Н.Келчева

 1. Удължаване срок на договор №863/15.10.2015г. сключен с ПК „Чепинец”. РЕШЕНИЕ №458

Докл.Н.Келчева

 1. Даване мандат на Кмета на Община Велинград за уточняване на параметрите на договора за съвместна дейност между Община Велинград и Община Якоруда по отношение водоснабдяването с питейна вода на с.Рохлева и упълномощаване да сключи договора. РЕШЕНИЕ №459

Докл.:Н.Стефанова

 1. По програмата за работа на ОбС: Отчети на кметове на кметства и кметски наместници.Основни проблеми на населените места от общината.
 2. Даване на съгласие за извършване на основен ремонт на сондаж №4 „Власа”.РЕШЕНИЕ №460

Докл.:М.Полежански

 1. Кандидатстване по процедура „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020г. РЕШЕНИЕ №461

Докл.:Н.Стефанова

 1. Даване на съгласие за допълване, поправка и оцифряване на одобрен кадастрален план на с.Драгиново – „Махалата”, одобрен със Заповед №2108/05.12.1990г. на Председателя на ИК на ОбНС – гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №462

Докл.:Иванка Шулева

 1. Кандидатстване на Община Велинград по инвестиционна програма минерални води – пилотна схема на Национален доверителен екофонд с проектно предложение „Изграждане на нов водопровод за минерална вода „Власа” от т.”А” – сондаж №4 „Власа” до т.”В” – ДГ „Фантазия”, Велинград, УПИ VІ – за детско заведение, кв.353 по плана на гр.Велинград” и „Ремонт и рехабилитация на сондаж №4 „Власа” от находище за минерална вода „Велинград-Каменица””. РЕШЕНИЕ №463

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Учредяване право на строеж чрез публично оповестен търг с явно или тайно наддаване върху два броя имоти, ЧОС-имот пл.№065045, находящ се в м.”Голяма Мътница” по КВС на гр.Велинград и имот пл.№033068, находящ се в м.”Благовото” по КВС на гр.Велинград, определени за отглеждане на животни и определяне на пазарните цени на правото на строеж върху общинските имоти. РЕШЕНИЕ №464

Докл.:Н.Келчева

Коментарите са изключени!