Сесия 2016-12-15

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2017г.РЕШЕНИЕ №465

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.09.2016г.-31.10.2016г. и решенията, които към 31.08.2016г. са били в процедура по изпълнение. РЕШЕНИЕ №466

Докл.:Р.Гарданска, Н.Видаркинска

 1. Приемане на правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Велинград. РЕШЕНИЕ №467

Докл.:М.Зинкова-Шенкова

 1. Преразпределяне на част от средства от целевата субсидия от РБ за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г. и налагащото се изменение на Решение №270/30.06.2016г. и Решение №398/13.10.2016г. на ОбС – Велинград и изменение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г.РЕШЕНИЕ №468

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Разходи на отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците. РЕШЕНИЕ №469

Докл.:Р.Халачева

 1. Продажба на добита дървесина от горски територии – общинска собственост по ценоразпис. РЕШЕНИЕ №470

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Мустафа Мусов Алиев Дживгов в землището на с.Бозьова.РЕШЕНИЕ №471

Докл.:Н.Шаламанов

 1. ПУП-план схема за нова подземна кабелна линия ниско напрежение от ТП „33” в кв.179 до ново разпределително табло пред УПИ №ХІ-8956, кв.416 по плана на гр.Велинград /кв.Лъджене, ул.”Кисловодск”/.РЕШЕНИЕ №472

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП – ПЗ за УПИ ІV – „За спортно-тренировъчен комплекс” в кв.3444 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №473

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване съгласие относно ПУП – схема за обекти-нови трасета на подземен водопровод от съществуваща водомерна шахта и въздушен кабел в м.”Разсадника” по КВС и рег.план на с.Юндола.РЕШЕНИЕ №474

Докл.: Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП – ПР – изменение на уличната регулация на улица с ос.т.2284-2283 в кв.207 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №475

Докл.: Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Уведомяване за изготвен ПУП – парцеларен план и план за улична регулация, детски площадки и паркинг в м.”Черновръх” по КВС на с.Кръстава. РЕШЕНИЕ №476

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване и даване на съгласие по изработен ПУП – парцеларен план п.к.ІІ84-Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава, в участъка Кръстава –ІІІ-843 – м.Грънчарица. РЕШЕНИЕ №477

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод за водоснабдяване на УПИ „За отглеждане на животни” в м.”Благовото”, землище Велинград.РЕШЕНИЕ №478

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешаване за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод и нова подземна кабелна линия за електрозахранване в УПИ „За отглеждане на животни” в м.”Голяма мътница”, землище Велинград. РЕШЕНИЕ №479

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по изработен проект за ЧИ ПРЗ  в кв.16 по плана на с.Пашови. РЕШЕНИЕ №480

Докл.:С.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Преименуване на ул.”Попин камък” по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №481

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

19.1.Одобряване на задание за изготвяне на ОУП за гр.Велинград и с.Драгиново. 19.2.Отчет за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

19.3.Отчет за изпълнение на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух.

9.4.Приемане на план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци.

19.5.Отчет по изпълнение на програмата за управление на Община Велинград за 2016г.

20. Даване на съгласие за изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация в кв.71 по плана на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №482

      Докл.:Ив.Шулева, инж.Д.Кафеджиева

21. Ползване на банков кредит за изплащане на просрочени задължения към доставчици на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №483

Докл.:К.Йовчева

22. Промяна бюджета на Общината за 2016г. РЕШЕНИЕ №484

Докл.:К.Йовчева

23. Прекратяване дейността на дружество „ЕКО – ТИТАН” ЕООД на територията на      Община Велинград. РЕШЕНИЕ №485

      Докл.:Н.Видаркинска

Коментарите са изключени!