ЗАПОВЕД № 213 /22.02.2017г. Гр. Велинград

З А П О В Е Д

№ 213 /22.02.2017г.

Гр. Велинград

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.15 от Закона за достъп до обществена информация

 

 

 

  Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

 

              Актуализирам Вътрешни правила по Закона за достъп до обществена информация.

              Съгласно чл.15а от ЗДОИ Вътрешните правила да се публикуват на електронната страница на Община Велинград.

              Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Д-р КОСТАДИН КОЕВ

Кмет на Община Велинград

Съгласувал: Н. Видаркинска

Директор Дирекция ,,АДУС,,

Изготвил : Р. Гарданска

юрисконсулт

Коментарите са изключени!