ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                             ДО

                                                                                             КМЕТА

                                                                                             НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

От…………………………………………………………………………………………………………………………..

(трите имена или наименованието и седалището на заявителя)

Чрез своя представител…………………………………………………………………………………………

                      (трите имена на лицето, което подава заявлението от името на ЮЛ)

Адрес за кореспонденция:……………………………………………………………………………………..

Телефон за връзка:…………………………………………,ел.поща……………………………………….

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

                  На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена следната информация:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Или да ми бъдат предоставени следните документи:

1…………………………………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………………………………………………….

Желая да получа исканата информация в следната форма:

           (моля,отбележете предпочитаната от Вас форма)

  •     Преглед на информацията – оригинал или копие
  •     Устна справка
  •    Копие на хартиен носител
  •    Копие на технически носител /дискета, CD, ел. поща/

Дата:…………………………………….                                              Подпис:…………………………

Свали тук! ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Коментарите са изключени!