РЕШЕНИЕ №253

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15.

ОТНОСНО: Даване съгласие за проучване и проектиране за прокопаване и полагане на водопровод от „ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС” ЕООД

На основание чл. 21, ал.1, т.8, ал.2 и §7, ал.1, т.1 от ЗМСМА; във  връзка  с чл.2 ал.1 т.2, т.8, чл.1 от Закона за общинската собственост ; чл.19 т.4 д).. от Закона за водите; и чл.64, чл.66  и  чл.71 от ЗУТ; чл.56 ал.1, чл.57, ал.1 , чл.92 и чл.111, ал.1 от ЗС;чл.28 ал.2 от Наредбата на ОбС-Велинград по чл.8 ал.2 от ЗОС;  по смисъла на  чл.3 ал.1 т.1 и чл.11 ал.1 и ал.2 от Наредба №8/22.07.1999г  за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места(ДВ бр.72/1999г.),по смисъла на Решение №374/05.08.2008г на Общински съвет-Велинград; постъпило ИСКАНЕ-ЗАЯВЛЕНИЕ  вх.№032-16-92/20.10.2010г. от “ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС”ЕООД-Велинград ,бул.”Хан Аспарух”№116, БУЛСТАТ 131059318,  с управител  ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАТРАНДЖИЕВ, във връзка с издадено Разрешение за водоползване №003620 от 02.05.2005г. Министъра на МОСВ(Долорес Арсенова); СХЕМА на ТРАСЕ на ТОПЛОПРОВОД изготвено от Лицензирана Геодезическа фирма ЕТ”Бучков-91”-Велинград и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Дава съгласие за проучване и проектиране за прокопаване и полагане на водопровод за пренос на топла минерална вода-  под асфалтовата настилка на улица „Юндолска” от т.А. (находяща се северно между ос.т. №18 и ос.т.№2721- до т.В. (находяща се в упи ІІІ. „За Ш.И.Р.С. ЕЛБРУС”, кв.420А на Велинград)-по указана в СХЕМА НА ТРАСЕТО –/Приложение №1), като се извърши законоустановеното съгласуване по чл.143 от ЗУТ с БТК, ВиК, Енергоразпределение-ЕVN, КАТ и се финализира с Разрешение за строеж.

2.Дава съгласието си за сключване на споразумение при условията на чл.112, ал.3 от Закона за водите (Раздел Трети – Право на водопрекарване) между собственика на “служащия имот” Община Велинград и собственика на “господствуващия имот” – до Хотелски комплекс „ЕЛБРУС” в упи ІІІ., кв.420А на Велинград с възложител фирма “ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС”ЕООД-Велинград ,бул.”Хан Аспарух”№116, БУЛСТАТ 131059318,  с управител  ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАТРАНДЖИЕВ-ЕГН ……………. – за изграждане на нов водопровод за пренос на минерална вода при условие водопреносната мрежа-тръбопровода(от Находище “Велинград-Лъджене”-Каптиран естествен извор№9 до Хотелски комплекс „ЕЛБРУС” в упи ІІІ., кв.420А на Велинград с дължина по указаната в СХЕМА НА ТРАСЕТО( Приложение №1), се актува като публична общинска собственост и е с капацитет, удовлетворяващ в максимална степен нуждите от водоползуване- по указаното ново трасе  – с дължина L=30 м’

3. Стопанисването и управлението на изградения водопровод за пренос на минерална вода, на основание чл.28, ал.2 от Наредбата по чл.8 от ЗОС за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество  се възлага на ВКТВ ЕООД, което е специализираното дружество за осъществяване на тази дейност, и е със 100 % общинско имущество.

4. Споразумението по чл.112, ал.3 от Закона за водите да се изготви със съответните технически и правни параметри, като Община Велинград – собственик на  служащите имоти – да се представлява заедно от  следните длъжностни лица – Кмет на Общината, Председателя на Общинския съвет и Управителя на ВКТВ ЕООД.

5. Задължава посочените по-горе представители на Община Велинград да представят споразумението по т.3 на следващата сесия на Общински съвет.

6. На основание чл.112, ал.3 от Закона за водите и в случай на непостигане на споразумението по т.1, страните се отнасят до органа по чл.52, ал.1, т.3, във вр. с чл.34 и 36 от Закона за водите – Министъра на околната среда и водите.

7.Дейностите, свързани с прокопаване да започнат преди началото на туристическия сезон или след приключване на туристическия сезон.

8. Възлага изпълнението на настоящето решение на  Кмет на Община Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply