РЕШЕНИЕ №254

         От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 15.11.2010г. с протокол №16.

ОТНОСНО: Избор на Кмет на Кметство Света Петка.

На основание чл.42, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с Решение №300/18.10.2010г. на Общинска избирателна комисия, писмо на ОИК с изх.№4/05.11.10г. и след проведеното гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Избира за Кмет на Кметство Света Петка – Бельо Бельов Мандраджиев, ЕГН-………….., до произвеждане на местни избори през 2011г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                           /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply