ПРОТОКОЛ №1/23.05.2017Г.

ПРОТОКОЛ №1/23.05.2017Г.

Днес 23.05.2017г. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС-Велинград, избрана с Решение № 19/17.12.2015г. проведе заседание, във връзка с постъпил сигнал /молба/ от ……………………………….  /Вх.№431 от 19.05.2017г./. На заседанието присъстват:

 

  Любомир Перчинков               /п/………………………………………………….

  Валентин Бозев                        /п/………………………………………………….

  Искрен Тюфекчиев                  /п/………………………………………………….

  д-р Чавдар Калъчев                 /п/ ………………………………………………….

  Красимир Алендаров              – болничен

След като се запозна с  молбата от ……………………………….. , Комисията препоръчва на общинските съветници И.П. и  Г.М. да подадат Декларации по чл. 12, т. 4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като същите  не  участват в избора на Управител на ‘ВКТВ’ ЕООД Велинград на заседанието на ОбС-Велинград, насрочено за 25.05.2017г.  Комисията счита, че общинските съветници  С.Ц. и Л.П. не са в конфликт на интереси и същите може да упражнят правото си на глас като участват в избора на Управител на ‘ВКТВ’ ЕООД Велинград.

Любомир Перчинков  /п/………………………….

Председател на КПУКИ

/съгласно Решение № 19/17.12.2015г. на ОбС-Велинград/

             Валентин Бозев /п/  …………………………….

 Зам.-председател на КПУКИ

 /съгласно Решение № 19/17.12.2015г. на ОбС-Велинград/

 

 

Коментарите са изключени!