Сесия 2017-05-25

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Избор на Управител на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №152

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи със 46 500лв. от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №153

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Проект на Програма за провеждане на Велинградските празници на културата – 2017г. и отчет на готовността за провеждането им.РЕШЕНИЕ №154

Докл.:Ил.Гешева, Мариана Зинкова-Шенкова

 1. Приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Велинград 2017-2020г. РЕШЕНИЕ №155

Докл.:Н.Шуманова

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг на петна, разположени в кв.156 по плана на гр.Велинград – Централен минерален плаж. РЕШЕНИЕ №156

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017г. РЕШЕНИЕ №157

Докл.:Н.Келчева

 1. Допълнение на Решение №232/25.06.2015г. на Общински съвет – Велинград, относно определяне на количеството стояща дървесина на корен за продажба, реда и начина за извършване на продажбата и началните тръжни цени по сортименти. РЕШЕНИЕ №158

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ ХVІІ-34 с площ от 560кв.м., находящ се в кв.23 по плана на с.Драгиново на собственика на законно построена жилищна сграда върху нея и определяне пазарна цена на имота.РЕШЕНИЕ №159

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ ХІІ-1786 с площ от 436кв.м., находящ се в кв.327 по плана на гр.Велинград на собствениците на законно построени жилищни сгради върху нея и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №160

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие по изработен ПУП-ПП за нови трасета на подземни ел.кабели и водопровод в м.”Реповица”, землище на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №161

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план за трасе за прокарване на нова кабелна линия в кв.3972 до разпределително табло в м.„Башкова чука” /разса/,землище Велинград. РЕШЕНИЕ №162

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план за трасе на имот в м.”Осово бръдце”, землище Велинград. РЕШЕНИЕ №163

Докл.: Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП парцеларен план за обект: Път отклонение за с.Кандьови, Община Велинград.РЕШЕНИЕ №164

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Проект за поправка и допълване на одобрен кадастрален план с нови имоти в кв.354 по плана на гр.Велинград /кв.Лъджене – бившия „Стройком”/. РЕШЕНИЕ №165

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие в качеството си на собственик за частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ улична регулация в кв.338 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №166

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за сключване на договор по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ за кв.68 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №167

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Проект за поправка и допълване на одобрен кадастрален план в кв.5 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №168

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС за м.май
  • Отчет на приходите от рекламна дейност на територията на Община Велинград за 201 Актуализиране на схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи – не представен.
 2. Одобряване на ПУП – парцеларен план за обект: отклонение от път PAZ 2063/84306/ III-843,Велинград – п.к. Грашево/Абланица-Цветино-връзка с път PAZ 1062/BGL1350, п.к. II-84-Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава- /III-843/, Община велинград. РЕШЕНИЕ №169
 3. Даване съгласие по изработен ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ №.VІ-1069 и изменение на улична регулация в кв.44 по действащия план на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №170
 4. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ и изработване на ПУП-ЧИ на ПРЗ ЗА УПИ V- „За хотел, ЖС, търговия, услуги, ресторант, спа-център и басейн в кв.656 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №171
Коментарите са изключени!