РЕШЕНИЕ №200/29.06.2017г.

Относно: Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Асан Мустафов Кепчелюв в землището на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

17

0

0

17

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1.ПРЕДОСТАВЯ  поземлен имот- №305100 с площ 1.470дка в м.„Арполитова” и НТП-пасище/мера,категория-десета по КВС на землище с.Драгиново на  наследници Асан Мустафов Кепчелюв, чието право на собственост се възстановява с Решение №Д194/01.12.1992г. на ПК гр.Велинград.Същия е възстановен на Община Велинград с Протоколно решение от 13.01.2012г. на комисия по чл.19 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед №РД-06-9/19.01.2012г. на Директора на ОД”Земеделие”-Пазарджик.

2.Задължава Кмета на Община Велинград поземлен имот №305100  по КВС на землище с.Драгиново, да се отпише от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

            Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие-Велинград и на заявителя по заявление вх.№РД-13-172/11.02.2016г.-Исмаил Асанов Кепчелюв, за сведение и изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие-Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2017г., Протокол №10, точка №29 от дневния ред, по вх.№486/16.06.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                                                             /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!