РЕШЕНИЕ №202/29.06.2017г.

Относно: Одобряване пазарна цена на поземлени имоти –частна собственост в м.”Сивек” по КВС на гр.Велинград за разширение на централния гробищен парк.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.6, ал.1, т.а и ал.4 от Наредбата по чл.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

ОДОБРЯВА пазарната цена за закупуване на поземлени имоти-частна собственост план.№007002;№007003;№007004;№007005;№009003;№009004;№009005 и №009121,начин на трайно ползване-полска култура, категория седма с обща площ 9.448дка в размер на 15 лева за кв.м. и обща стойност 141 720 лева в местността „Сивек” по КВС на гр.Велинград за разширение на централния гробищен парк

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2017г., Протокол №10, точка №31 от дневния ред, по вх.№488/16.06.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                                                             /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!