РЕШЕНИЕ №208/29.06.2017г.

Относно: Даване на съгласие в качеството на съсед за изработен ПУП – ПЗ за едноетажно застрояване в УПИ І-47 „за Жилищно строителство, търговия и услуги” в кв. 341 по плана на с. Драгиново на улична регулация на улица с ос.т. 296-203-366- път-ІV клас от общинската пътна мрежа.

На основание чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА; чл.128, ал.3 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1.  Дава съгласие в качеството на съсед за изработен  ПУП – ПЗ за едноетажно застрояване в урегулиран поземлен имот УПИ І-47 „за Жилищно строителство, търговия и услуги” в кв. 341 по плана на с. Драгиново на улична регулация на улица с ос.т. 296-203-366- път-ІV клас от общинската пътна мрежа

2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2017г., Протокол №10, точка №37 от дневния ред, по вх.№493/16.06.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                                                                             /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!