РЕШЕНИЕ №216/29.06.2017г.

Относно: Прознасяне на ОбС-Велинград на запитване от МОСВ с писмо вх.№04-00/166 от 19.06.2017г. за указване на услугата водопренос/водоподаване на вода за производство на електроенергия по общински водопровод за питейна вода и договорните отношения между общинска фирма „ВКТВ” ЕООД и фирма „Делектра” ЕООД по Договор №112013-5 от 02.01.2014г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 13 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 2, т. 3 от Закона за водите и постъпило искане с писмо с вх. № 04-00/166 от 19.06.2017г. от МОСВ, след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1.Общински съвет – Велинград като собственик на общинския водопровод за питейна вода „Дюкера“ на СД“Бистрица“ – Пречиствателна станция за питейна вода на гр.Велинград“ – публична общинска собственост и на капитала на “Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг”ЕООД-Велинград не разрешава ползването на  общинския водопровод за питейна вода „Дюкера“ на СД“Бистрица“ – Пречиствателна станция за питейна вода на гр.Велинград“ за извършване на услугата водоподаване/водопренос на вода за производство на електро енергия на фирма „Делектра“ЕООД-София поради:

-Техническата непригодност на водопровода – същият не е напорен водопровод, а водопреносен. Направен е от азбесто циментови тръби, максимално допустимото налягане в него е 16 атмосфери и е на 100% амортизиран. При работа в режим на електро производство налягането в ниските участъци на тръбопровода е по-високо от максимално допустимото от  16 атмосфери и води до чести крупни аварии.

-Не е поискано съгласието на Общински съвет – Велинград за извършване на услугата „водоподаване“ съгласно чл. 60, ал. 2, т. 3 от Закона за водите от МОСВ за издаването на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №  01440022/30.07.2013г. – язовир „Батак”, изменено с Решение № 18/16.02.2017г., с титуляр „Делектра”ЕООД-София с цел производство на електроенергия посредством каскада „Лепеница”.

-Няма подписан график за указване на услугата „водоподаване“ на вода за проиводство на електроенергия, тъй като се извършва водоподаване за питейни нужди 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. По тази причина договора е неизпълним.

-Преминаване на работа на водопровода в тежък и непрекъснат авариен режим, което ще доведе до тежки аварии на водопровода след каскада „Лепеница“.

-По водопровода се доставят 63,80% от питейната вода на гр. Велинград. Авариите по него ще доведат до преминаването на града на „сух“воден режим на питейната вода. Това е предпоставка на рязко влошаване качеството на услугите предоставяни от хотелите на туристите посещаващи града и на депутатите почиващи и възстановяващи се в Почивната база на Народното събрание и условие за предизвикване на инфекциозни епидемии.

-Преминаването периодично на града на „сух“ воден режим ще върне жителите на града в края на 70-те години на ХХ век и ще предизвика социално недоволство и масови протести от страна на жителите му и гостите, които го посещават.

-Нарушени са изискванията на чл. 50, ал.4, т.1, чл. 62, ал. 1, т. 4 и т. 7 и  чл. 68, ал. 1, т.1 от Закона за водите, в резултат на което са нарушава правото на гражданите на постояно и безопасно водоснабдяване с качествена питейна вода.

-фирма „Делектра“ЕООД-София се поставя в превилегировани условия на работа. Не плаща за ремонта на водопровода при възстановяването му след авариите, издадено и е разрешително за водовземане от повърхностен воден обект без да е взето съгласие от собственика на съоръжението, нарушено е изискването на приоритетност на задоволяване нуждите от вода съгласно чл. 50, ал. 4, т.1 от Закона за водите. Издадено й е разрешително за водовземане при придобиване на МВЕЦ от каскада „Лепеница“ при наложена съдебна забрана на бившия им собственик „Фрадексим“ да се разпорежда с тях. МВЕЦ-овете ще работят и при аварирал тръбопровод, защото са преди местата на авариите, като ще заустват отработената вода в р. Лепеница. Поради посочените факти е налице усигуряване на условия за дейност в нарушение на изискванията на Закона за защита на конкуренцията и Директивата на ЕС за забрана на указване на държавна помощ на търговските дружества.

-Създаването на условия за фалиране на водния оператор от големите разходи за отстраняване на тези аварии по водопровода, нарушаване на качеството на доставка на питейна вода от водния оператор на физическите и юридически лица. Ограничаване възможностите на водния оператор за заделяне на средства за рехабилитация, модернизация и подмяна на В и К мрежата и съоръженията. Принуждаването му да повиша цената на питейната вода и ограничаване по икономически път задоволяване на минималните нужди от питейна вода на социално слабите граждани в Общината, за да се осигури дейността и печалбата на „Делектра“ЕООД.

2. Общинският съвет разрешава и задължава като едноличен собственик на капитала фирма  “Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг”ЕООД-Велинград да предприеме действия за прекратяване на Договор № 112013-5 от 02.01.2014г. между „ВКТВ”ЕООД и „Делектра”ЕООД-София.

3. С настоящето решение на ОбС да бъдат запознати Председателят на Народното събрание и Министър председателят като заинтересовани страни.

4 Упълномощава Кмета на Общината да запознае МОСВ с настоящето Решение на ОбС и мотивите за приемането му.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2017г., Протокол №10, точка №46 от дневния ред, по вх.№522/26.06.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                                                               /инж.Б.Мандраджиев/

                                                      

Коментарите са изключени!