РЕШЕНИЕ №231/27.07.2017г

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на общински имот – петно №5, находящо се в кв.156 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и  ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1. Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на част от Общински имот, а именно: петно №5 с площ от 20 кв.м. за  търговия и услуги по Решение №170/2008 год. на ОбС-Велинград , находящо се в УПИ I, кв.156 по плана на град Велинград, за срок от 5 / пет / години  – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ( АПОС №7/2006 година) .

2.Определя начална конкурсна месечна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лв. без ДДС, съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград.

3. Определя следните конкурсни условия съгласно Решение №170/2008 година на ОбС-Велинград:

- монтаж на нов временен обект, съгласно одобрения Модифициран типов външен вид на павилион- Велинград /план и фасади/

4.Определя  за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници:

………………..

5. Разрешава на досегашния наемател ЕТ „Сабри – Наджие Милева“ да ползва наетото петно считано от дата 05.07.2015 год. и заплаща досегашната наемна цена в размер на 60 /шестдесет/ лева с ДДС до обявяване на спечелил конкурса.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.07.2017г., Протокол №11, точка №15 от дневния ред, по вх.№559/14.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                   /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!