РЕШЕНИЕ №232/27.07.2017г

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на част от общинска сграда – помещение с площ 154кв.м./за склад/, находящ се в кв.130 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и  ал.8 от ЗОС, чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване  на  част от Общинска сграда, а именно: помещение с площ от 154  кв.м. с предназначение /за склад/, находящо се в УПИ ХII  „За търговия и услуги”, кв.130 по плана на гр.Велинград. за срок от 5 / пет / години.

2.Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосоченото помещение в размер на  560 /петстотин и шестдесет/ лв без ДДС.

3. Определя  за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

……………………..

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.07.2017г., Протокол №11, точка №16 от дневния ред, по вх.№558/14.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                   /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!