РЕШЕНИЕ №234/27.07.2017г

Относно: Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Христо Ангелов Белев в землището на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

1.ПРЕДОСТАВЯ :

             - поземлен  имот  № 068064 с  площ 1,549 дка  в  м. „Стража” с НТП ,,Полска  култура”/нива/в землище Велинград с ЕКАТТЕ 10450.,

             - поземлен  имот  № 068065 с площ 1.417 дка в  м. „Стража” с НТП ,,Полска  култура”/нива/в землище Велинград с ЕКАТТЕ 10450.,

На наследници на Христо Ангелов Белев, чието право на собственост е възстановено с Решение № 1792/ 26.04.1993 г. на ПК  Велинград по преписка № 1808/04.03.1992г. за имоти в местност ,,Стража”,  землище Велинград.

            Същите са възстановени на Община Велинград с Протоколно решение от 13.01.2012 г. на комисията по чл. 19 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед №  РД-06-9 от 19.01.2012г. на Директора на ОД „Земеделие” Пазарджик.

2.Задължава Кмета на Община  Велинград поземлените  имоти № 068064  и № 068065 да се отпишат от актовите и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие- Велинград и на заявителя по заявление № РД -13-475/15.05.2017г  г. – Ваня Траянова Велкова, за сведение и изпълнение.

            Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.07.2017г., Протокол №11, точка №18 от дневния ред, по вх.№581/17.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                   /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!