РЕШЕНИЕ №251/27.07.2017г

Относно: Разрешение за изработване на ПУП-план за регулация и застрояване в кв.9 по плана на с.Драгиново.

 На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА и чл. 27 от ЗМСМА, във връзка с 110, ал. (1) т. 1 от ЗУТ и чл. 128, ал. (3) от ЗУТ; чл. 131, ал. (2) т. 1; чл. 134, ал. (1) т. 1 и 134, ал. (2) т. 6 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

 

Р  Е  Ш  И:

           1. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, относно Разрешение за изработване на подробен устройствен план – частично изменение на план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот № VІ-255 в квартал № 9 и изменение на улица с ос.т. № 93-107 по плана на с. Драгиново, като на УПИ № VІ-255 се дава и отреждане за имот 1280 и парцела става с площ 643 кв.м., а северната улично-регулационна линия на улица с о.т.93-107 се променя по съществуващите на място огради и ширината й става от 10м. на 8м. В проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда запазване на съществуващите сгради в УПИ VІ-255,1280 и ново застроително петно – свободно застрояване – до два етажа, височина до 8м., както е показано в графичната част, като се спазват всички нормативни отстояния от урегулираните имоти и през улиците.

            2. Възлага на Кмета на Община Велинград да извърши законноустановените процедури по изпълнение на гореописаните точки и процедури по ЗУТ и ЗОС.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.07.2017г., Протокол №11, точка №35 от дневния ред, по вх.№575/17.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                   /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!