РЕШЕНИЕ №255/27.07.2017г

Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на ПУП – ПРЗ в м.”Дълбоки дол”, землище Велинград.

На основание: чл. 21, ал.1, т.8 и т.11  от ЗМСМА, чл.27 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.16, ал.1 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ и чл.131, ал.1 и 2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

 Дава съгласие относно ПУП- изработване на проект за частично изменение  на плана за регулация и застрояване. С  настоящия проект за частично изменение на плана за регулация се предвижда обединяване на УПИ І-3 с част от УПИ ІІ-4 и част от ПИ 145066 в един общ УПИ с отреждане и площ както сладва:

            І-31,35-„ЖС-апартамент тип,хотел,търговия и услуги”с площ4225 м.

            За част от УПИ ІІ-4 се образува нов УПИ ІІ-52-„За паркинг” с площ 76 кв.м.

            За сметка на част от УПИ ІІ-4 и част от ПИ 145008 се образува нова улица с ширина6 м.

            Площта на придаваемата част №1 от ПИ-145066 /общински/ към І-31,52-„ЖС-апартамент,тип.хотел,търговия и услуги”е 416 кв.м.

            Площта на придаваемата част №2 от ПИ 145008/общински/ към улица е 104 кв.м,общо 520 кв.м.

            Площта на придаваема част №3 от ПИ 145052 към улица е 520 кв.м

           В плана за застрояване, параметрите на застрояване не се променят. Предвидено е „свободно”застрояване,като ще се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствената зона е „жилищна със средна плътност и височина на застрояване”. Предвидено е отстояние  25м. от второкласния път, съгласно нормативната уредба.

            Измененията са показани с кафяв и зелен цвят в скицата-идейно предложение.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.07.2017г., Протокол №11, точка №40 от дневния ред, по вх.№598/21.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                   /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!