РЕШЕНИЕ №260/08.08.2017г.

Относно: Продължаване работата на комисия, назначна с Решение №261/03.06.16г. на ОбС-Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и след проведеното гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

             Да са възложи на временната комисия, определена с Решение № 261/03.06.2016г. на Общински съвет гр.Велинград  в състав:

-         Никола Делиев

-         Радка Димитрова

-         Ирина Шумарова

-         Валентин Бозев

-         Александър Даскалов

да обследва възможностите / правни и фактически/ за ползване на скенер и рентген за нуждите на МБАЛ Велинград ЕООД, както и за начинът на ползване на помещенията, находящи се на 1-ви (първи) и 2-ри (втори) редовен етаж от четириетажна масивна сграда със застроена площ от 566 кв.м., включена в капитала на МБАЛ Велинград ЕООД, съответно възможностите за сключване на временни договори със специализирани лечебни заведения за доболнична помощ.

   Комисията да предложи конкретни варианти за решение на поставените въпроси в срок до 15.09.2017г.

Предложението на комисията да бъде внесено за разглеждане на следващото редовно заседание на Общински съвет през месец септември на 2017г.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 08.08.2017г., Протокол №12, точка №1 от дневния ред, по вх.№625/04.08.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                   /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!