РЕШЕНИЕ №261/08.08.2017г.

Относно: Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи с 15 200лв. от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2017г.

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                            Р  Е  Ш  И:

            1.Приема увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи с 15 200лв. от продажба на общински земи.

            2.Разпределя средствата от 15 200 лева от продажба на общински земи за реконструкция на съществуваща мрежа за ниско напрежение в с.Горна Биркова, Община Велинград.

            3.Съгласно чл.60 от АПК даваме съгласие за предварително изпълнение на горе приетите точки.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 08.08.2017г., Протокол №12, точка №2 от дневния ред, по вх.№621/03.08.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                   /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!