Сесия 2017-09-28

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси
 2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2016г.РЕШЕНИЕ №264

 Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева

    3. Избор на независим одитор на „ВКТВ” ЕООД за 2017г.РЕШЕНИЕ №265

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Приемане на актуализация на „Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик” 2016-2020г. РЕШЕНИЕ №266

 Докл:Р.Халачева

 1. Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2017г. РЕШЕНИЕ №267

  Докл.:инж.П.Кондев

 1. Упълномощаване Кмета на Община Велинград да сключи Споразумение за сътрудничество за развитие на туризма в Община Велинград.РЕШЕНИЕ №268

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Преобразуване на полудневна група 3-4 годишни деца в с.Пашови, Община Велинград-филиал на ДГ „Ю.Гагарин”, с.Св.Петка в целодневна група 3-4 годишни деца. РЕШЕНИЕ №269

Докл.:М.Зинкова-Шенкова

 1. Одобряване на схема за разполагане на 22 петна за поставяне на преместваеми обекти за търговия по чл.56 от ЗУТ в кв.141 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №270

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Приемане на дарение от „ВиК инфраструктурно проектиране” ЕООД на три оригинални екземпляра на технически инвестиционенен проект. РЕШЕНИЕ №271

Докл.Н.Стефанова 

 1. Приемане на нова Наредба за ползване на общински тротоари, площади и улични платна или на части от тях за платено и безплатно паркиране, за изискванията, организацията и безопасността на движението на територията на Община Велинград.Изменение и допълнение на Наредбата за МДТ. Отмяна на 2бр.наредби. РЕШЕНИЕ №272
 Докл.:инж.Ст.Кърпачева

             11.Упълномощаване на представителя на Община Велинград в „МБАЛ – Пазарджик“ АД да гласува по точките от дневния ред на общото събрание на акционерите.РЕШЕНИЕ №273 

     Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Изпълнение на задачата, възложена на комисията избрана с Решение №260/08.08.17г. на ОбС – Велинград относно „МБАЛ – Велинград“ ЕООД. РЕШЕНИЕ №274

Докл.:Н.Стефанова

 1. Промяна на общинския бюджет за 2017г. – допълнение на Решение №175/29.06.17г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №275

Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева

 1. Промяна на общинския бюджет за 2017г. – ДГ „Слънчице“.РЕШЕНИЕ №276

Докл.: К.Йовчева, Я.Тренчева

 1. Промяна на общинския бюджет за 2017г. – Дейност „Домове за стари хора“. РЕШЕНИЕ №277

Докл.: К.Йовчева, Я.Тренчева

 1. Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода 01.05.17г. до 31.08.17г. РЕШЕНИЕ №278

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Одобряване на Актуализация на Общинския план за развитие за периода 2018 – 2020г. на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №279

Докл.:Д.Бошнакова

 1. Програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива. РЕШЕНИЕ №280

Докл.:инж.Ст.Кърпачева

 1. Програма за енергийна ефективност на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №281

Докл.:инж.Ст.Кърпачева

 1. Ремонт, преустройство и обзавеждане в детска градина на съществуваща едноетажна сграда – ПОС, находяща се в кв.25 по плана на с.Пашови. РЕШЕНИЕ №282

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Потвърждаване на Решение №140/31.03.2016г. на ОбС – Велинград относно Промяна статута на ПГ по дървообработване „Ив.Вазов”. РЕШЕНИЕ №283

Докл.:Н.Келчева

 1. Придобиване на промишлен водопровод от езера „Клептуза” до бивш завод „Георги Димитров” гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №284

Докл.:Г.Владимирова

 1. Даване на съгласие за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от водоизточник Сондаж №4 „Власа” за обект „Консултативно-диагностичен блок-1” – стара поликлиника в кв.361 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №285

Докл.:М.Полежански

 1. Даване на съгласие за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от водоизточник Сондаж №5 „Сярна баня” за обект Балнеолечебница „Сярна баня” в кв.256 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №286РЕШЕНИЕ №287

Докл.:М.Полежански

 1. Даване на съгласие за водопренос/водоподаване на минерална вода на „Финанс турс” гр.Сърница за хотел „Романтика”, находящ се в кв.361 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №288

Докл.:М.Полежански

 1. Предоставяне на „ВКТВ” ЕООД стопанисването на общински водопроводи за „водопренос/водоподаване” на мин.вода от находища на минерална вода №16 – Велинград и №27 с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №289

Докл.:Г.Владимирова

 1. Допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017г.РЕШЕНИЕ №290

Докл.:Н.Келчева

 1. Изменение и допълнение на решение №431/17.11.16г. на ОбС – Велинград относно „Обекти от първостепенно значение”. РЕШЕНИЕ №291

Докл.:Н.Келчева

 1. Одобряване на схема на 33бр. петна за поставяне на рекламно информационни табели, одобрени на ЕСУТ на 14.09.2017г. РЕШЕНИЕ №292

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на петно №1 и №2, находящи се в тротоарно уширение на ул.”Патриарх Евтимий” по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №293

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за сключване на договор за безвъзмездно право на управление с Областен управител на Област Пазарджик за имот частна държавна собственост, находящ се в кв.141 по плана на гр.Велинград, ведно с построената двуетажна масивна сграда „Къща на Цвета Шуманова”. РЕШЕНИЕ №294

Докл.: Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на обект – магазин №15 в кв.104 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №295

Докл.: Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Продажба чрез публично оповестен търг с тайно или явно наддаване на имот в кв.433 по плана на гр.Велинград, ул.”Анезица” и определяне на пазарна цена за продажба на имота. РЕШЕНИЕ №296

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба чрез публично оповестен търг с явно или тайно наддаване на 3бр. УПИ в кв.7 и кв.7А по плана на с.Юндола и определяне на пазарни цени на имотите. РЕШЕНИЕ №297

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост в кв.23 по плана на с.Юндола с Връбка Жейнова Гугалова и определяне пазарна цена на общинския имот. РЕШЕНИЕ №298

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост в кв.207 по плана на гр.Велинград с Георги С.Лебанов и Петко С.Лебанов и определяне пазарна цена на общинския имот.РЕШЕНИЕ №299

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба на земя – ЧОС в кв.21 по плана на с.Драгиново с Мустафа Ю.Влакнов и определяне пазарна цена на имота.  РЕШЕНИЕ №300

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост в кв.21 по плана на с.Драгиново с Асан Ю.Влакнов и определяне пазарна цена на имота.РЕШЕНИЕ №301

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Учредяване на възмездно право на строеж на трафопост в кв.156 по плана на гр.Велинград в полза на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД и определяне пазарна цена на правото на строеж върху общинския имот. РЕШЕНИЕ №302

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост, находяща се в кв.351 по плана на гр.Велинград на Венцислав А.Гальов, собственик на законно построена жилищна сграда върху нея и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №303

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Именуване на улици в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №304

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Именуване на улица в кв.77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85,86 в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №305

Докл.:А.Бонак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по разрешение за изработване на ПУП-схема за трасе на кабелна линия в кв.65 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №306

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие и изработване на ПУП за трасе на нов водопровод за питейна вода в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №307

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за допълване и поправка на кадастрален план с верни имотни граници в кв.9 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №308

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по изработване на ПУП –схема за трасе на нов водопровод и нова канализация в кв.68 и 68А по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №309

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението и частично изменение на плана за регулация и застрояване – Картофохранилище в м.Сивек. РЕШЕНИЕ №310

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Попълване на нови имоти в кв.14 по плана на с.Пашови. РЕШЕНИЕ №311

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Попълване на нов имот в кв19 по плана на с.Пашови. РЕШЕНИЕ №312

Докл.: С.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за попълване на верни имотни граници на УПИ „За рибарник” в кв.394 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №313

Докл.: С.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за частично изменение на регулационния план в кв.3445 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №314

Докл.: С.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор в кв.75 и за промяна характера на собствеността. РЕШЕНИЕ №315

Докл.: инж.Д.Кафеджиева

 1. Проект за поправка и одобрение на кадастралния план с верни граници в кв.75 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №316

Докл.: Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на имот в м.”Превалата”. РЕШЕНИЕ №317

Докл.:инж.Д. Папаркова, инжД.Кафеджиева

 1. ПУП – план схема за нова канализация и водопровод на улици във гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №318

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП на нова подземна кабелна линия в м.”Превалата”. РЕШЕНИЕ №319

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-ПР в кв.23 по плана на с.Юндола и даване на съгласие за сключване на предварителен договор между Община Велинград и собствениците на УПИ ХІ-142. РЕШЕНИЕ №320

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за сключване на договор и за одобряване на ЧИ на ПУП-ПРЗ в м.”Дълбоки дол”. РЕШЕНИЕ №321

Докл.: Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ І „За училище” в кв.174 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №322

Докл.: Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП-схема за трасе на нови водопровод и канализация по ул.”Сютка”, гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №323

Докл.: Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП- план схема за нова канализация и изместване на стара за УПИ в кв.1821 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №324

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен проект за ПУП-схема за трасе на нова подземна кабелна линия в кв.11 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №325

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Именуване на улица по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №326

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП- план схема за трасе за присъединяване в кв.149 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №327

Докл.: Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за водоснабдяване, канализация и електрифициране в м.”Попин камък”.РЕШЕНИЕ №328

Докл.: инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП –парцеларен план за трасе на нова канализация от м.”Санаториума” до м.”Вельовица”.РЕШЕНИЕ №329

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопорвод от РШ „Лъджене стара” до Контролен горски пункт в гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №330

Докл.: Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Допълнение и поправка на одобрен кадастрален план с нов имот в кв.656 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №331

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП в кв.68 по плана на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №332

Докл.: Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ЧИПР, засягащ част от кв.10 по плана на с.Всемирци.РЕШЕНИЕ №333

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за поправка и допълване на одобрен кадастрален план в кв.4141 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №334

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за сключване на договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и ПИП-ЧИ в кв.134 по плана на гр.Велинград – „Комунално битови услуги”.РЕШЕНИЕ №335

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

73.1. Отложени от м.юли:

- Отчет за изпълнение на събираемостта на МДТ за първото полугодие на 2017г.- непредставен.

- Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Велинград за І-во полугодие на 2017г

    73.2. Информация за състоянието на училищната  мрежа в общината и тенданции в развитието й през учебната 2017/2018г. Обхванати деца и ученици в детски градини и училища, и необхванати по възраст. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини

 

Коментарите са изключени!