Сесия 2017-10-26

ДНЕВЕН РЕД:
 1. Питания и въпроси.
 2. Даване разрешение на Директора на Общински център за работа с деца – Велинград за извършване на разход за отоплителна инсталация. РЕШЕНИЕ №336
Докл.:инж.П.Кондев
 1. Отпускане на персонална пенсия на Мустафа Салих Джихан от с.Всемирци, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №337
Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева
 1. Отпускане на персонална пенсия на Атидже Салих Джихан от с.Всемирци, Община Велинград.РЕШЕНИЕ №338
Докл.: инж.юрист Ст.Кърпачева
 1. Одобряване и приемане на седем нови петна за поставяне на РИЕ – рекламно-информационни елементи-рекламни билбордове. РЕШЕНИЕ №339
Докл.:Д.Данчева
 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ №ІV-за услуги, в кв.354 по плана на гр.Велинград на „ВИГ Строй” ООД и определяне пазарна цена на общинския имот. РЕШЕНИЕ №340
Докл.:М.Белухова, Н.Келчева
 1. Допълнение на Решение №51/23.02.2012г., изменено с Решение №379/30.10.2012г. относно Таблица за базисни наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №341
Докл.:А.Вецов,Н.Келчева
 1. Сключване на Договор за директно възлагане на добив на прогнозни количества дървесина, намиращи се в горски територии собственост на Община Велинград, попадащи на територията на ДГС „Алабак”. РЕШЕНИЕ №342
Докл.:Н.Видаркинска
 1. Даване на съгласие за промяна характера на собствеността на УПИ ІХ-8322 в кв.414 по плана на гр.Велинград от публична общинска собственост в частна общинска собственост /ул.”Г.Делчев/. РЕШЕНИЕ №343
Докл.:Г.Христозов, Н.Келчева
 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Мустафа Асанов Пехливанов в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №344
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Осман Мехмедов Манушов в землището на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №345
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Ахмед Асанов Юруков в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №346
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Залихе Салиева Караасанова в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №347
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Махмуд Асанов Мазълов в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №348
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Еюп Мехмедов Еюпов в землището на с.Кръстава. РЕШЕНИЕ №349
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Емине Мехмедова Еюпова в землището на с.Кръстава.РЕШЕНИЕ №350
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Ибрахим Юсеинов Уручов в землището на с.Кръстава. РЕШЕНИЕ №351
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Ибрахим Мехмедов Теберов в землището на с.Пашови.РЕШЕНИЕ №352
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
 1. Даване съгласие за изработен проект за ПУП на нов водопровод от съществуващ НР „Нежовица”.РЕШЕНИЕ №353
Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева
 1. Даване на съгласие за частично изменение на плана за застрояване в УПИ І-училище и детско заведение в кв.2 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №354
Докл.:инж.Д.Кафеджиева
 1. Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ ІV-озеленяване и спорт в кв.5 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №355
Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева
 1. Даване на съгласие в качеството си на собственик за частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ улична алея и на УПИ ХХІІІ – за озеленяване в кв.339 по плана на гр.Велинград /кв.Каменица, ул.”Ст.Стамболов”/.РЕШЕНИЕ №356
Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева
 1. Даване на съгласие за частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ улична регулация и озеленяване в кв.402 по плана на гр.Велинград /ул.”Г.Кирков”/. РЕШЕНИЕ №357
Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева
 1. Даване съгласие за изработен проект за подробен устройствен план-схема за трасе за нова подземна кабелна линия в кв.38 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №358
Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева
 1. Даване на съгласие за изработен ПУП – схема на трасе за подземен електропровод за захранване на „Многофункционална жилищна сграда” в кв.59 по плана на гр.Велинград /бул.”Съединение”/.РЕШЕНИЕ №359
Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева
 1. Даване на съгласие за изработен ПУП – схема на трасе на подземен електропровод за УПИ І-6547, 6548 в кв.478 по плана на гр.Велинград /м.”Попин камък”/.РЕШЕНИЕ №360
Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева
 1. Допълване и поправка на одобрен кадастрален план с нови имоти пл.№8912-общ. И №8913-общ. В кв.403 по плана на гр.Велинград /Асфалтова база/.РЕШЕНИЕ №361
Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева
 1. Даване на съгласие за ПУП-ЧИ на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ ІІІ-8829-за производство и услуги в кв.1014 и улица с о.т.№№389о-389п по плана на гр.Велинград/ бивш завод „Г.Димитров”/.РЕШЕНИЕ №362
Докл.:инж.Я.Савова, инж.Д.Кафеджиева
 1. Даване на съгласие за ПУП-план схема за нов подземен електропровод от съществуващ КРШ до нов КНН до УПИ ХІХ-8878, кв.82 по плана на гр.Велинград /Промишлена зона, ул.”Индустриална”/. РЕШЕНИЕ №363
Докл.:инж.Я.Савова, инж.Д.Кафеджиева
 1. Разглеждане и одобряване на проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ Х в кв.7 по плана на с.Долна Дъбева. РЕШЕНИЕ №364
Докл.:инж.А.Палов, инж.Д.Кафеджиева
 1. Даване съгласие по изработен ПУП за определяне на трасе на подземен електропровод от БКТП „Пътно” в УПИ ХVІ-ТП кв.4201 по плана на гр.Велинград до нов КНН до имот 149161. РЕШЕНИЕ №365
Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева
 1. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ със собственика на имот №065067, местност „Стопански двор 2”.РЕШЕНИЕ №366
Докл.: Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева
 1. По програмата за работа на ОбС:
33.1.Отчет за приходи и разходи и баланс на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за периода 01.07.-30.09.2017г. 33.2. Отчет за приходи и разходи и баланс на „ВКТВ” ЕООД за периода 01.07.-30.09.2017г. 33.3. Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия. Отчет на извършените дейности по  ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон. – не представен. 33.4. Разглеждане на тригодишна бюджета прогноза 2018- 2020г.
 1. Промяна на общинския бюджет за 2017г.РЕШЕНИЕ №366
    Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева 35.Даване на съгласие за извършване на цесия на вземанията на Райфайзенбанк    /България/  ЕАД по Договор за дългосрочен револвиращ банков кредит в полза на Общинска банка. РЕШЕНИЕ №367 Докл.:Ал.Керина, Я.Тренчева
 1. Изменение на решение №289/28.09.17г. на ОбС – Велинград относно възлагане поддържането на общински водопроводи на „ВКТВ” ЕООД – Велинград.РЕШЕНИЕ №369

 Докл.:Г.Владимирова 

 37. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за обект: изграждане на „Разширение на гробищен парк” /Централни гробища/  РЕШЕНИЕ №370

Докл.:инж.Д.Кафеджиева 

   38.Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2017г. РЕШЕНИЕ №371

Докл.:инж.П.Кондев
Коментарите са изключени!