РЕШЕНИЕ №448/19.12.2017г.

Относно: Кандидатстване на Община Велинград за финансиране с проектно предложение за ремонт и реконструкция на Закрит плувен басейн – Велинград по проект „Красива България” 2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 от ЗМСМА и  след проведеното поименно  гласуване  с:

Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници
17 0 0 17 29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

               1. Дава съгласие община Велинград да кандидатства по проект  Красива България” 2018 г. с проектно предложение за ремонт и реконструкция на Закрит плувен басейн – Велинград.               2. Декларира, че за изпълнението на проекта на обща стойност 240 000 лева ще бъде осигурено съфинансиране от собствени средства в размер на  120 000 лева, представляващи 50% от общата стойност на разходите по проекта.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.12.2017г., Протокол №16, точка №27 от дневния ред, по вх.№970/18.12.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                        /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!