ЗАПОВЕД № 11/ 05.01.2018 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

 

З А П О В Е Д

 

11/ 05.01.2018 година

 

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение на   Решения №383/30.11.2017г. и №384/30.11.2017г.   на ОбС- Велинград,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. На 31.01.2018 г. от 10:30 часа  в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните обекти, а  именно:

 • помещение  №1 с площ от 14.48 кв.м. с предназначение „За търговска дейност”
 • помещение  №2 с площ от 13.06 кв.м.,

 

 находящи се в УПИ XXIV, кв.124 по плана на гр.Велинград (АПОС № 298/05.08.2002 г.).

     2.Определям начална тръжна месечна наемна цена на горепосочените обекти в размер на:

помещение №1 – 140 / сто и четиридесет/ лв. без ДДС

помещение №2 -  105 /сто и пет/ лв. без ДДС.

       3. Определям депозит за участие  търга  в размер на:

 за помещение №1 – 14 /четиринадесет/ лв.

За помещение №2 – 10,50 / десет лева и петдесет стотинки/ лв.,

 който представлява 10 % от началната месечна наемна цена и който се внася по сметка BG 65 RZBB 9155 3320 0105 30, банков код  RZBBBGSF „ РАЙФАИЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ”АД  до   15:00 часа 30.01.2018 г.

       4. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на ОбА, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 24.01.2018 г. до 30.01.2018 г.

       5. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа, от  24.01.2018 г. до 30.01.2018 г. в отдел „УСНРОПЗ“, ет.3, ст.31 на Община Велинград.

       6. Определям краен срок за приемане на заявлението за участие в търга  - 16.00 часа, до 30.01.2018 г.

       7.  Към заявления (по образец) за участие в търга  се  прилагат  документите съгласно указаното в образеца.

 •   Удостоверение от Агенцията по вписванията/заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице /заверено от юридическото лице/.
 •  Копие от документа за самоличност /вярно с оригинала/
 •  Пълномощно с нотариална  заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
 •  Документ за закупена тръжна документация /вярно с оригинала/.
 •   Документ за внесен депозит /вярно с оригинала/
 •  Удостоверение за липса на задължения към Община Велинград-оригинал
 •   Декларация за оглед на обекта /образец/
 •   Копие от документа за регистрация по ЗДДС ако има такъв, заверен вярно с оригинала.
 • Оферта-образец /подава се в отделен непрозрачен запечатан плик надписан с наименованието на участника и обекта /по заявлението за участие в търга/,поставен в плика с останалите документи/.

       8. Определям комисия за провеждане на търга в състав:

       9. Търг може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко двама кандидати или са подадени 2/две/или повече заявления за участие.

          При явяване само на един кандидат по т.1 повторна процедура да се проведе при същите условия, час и място на  07.02.2018 г. като удължавам срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити до 15:30 часа от 01.02.2018 г.  до 06.02.2018 г. и определям краен срок за подаване на заявлението за участие в търга  до 16.00 часа, до 06.02.2018 година.

10. Заповедта с изключение на т.8 да се публикува съгласно чл.73, ал.1 от  НРПРУОИ най-малко 20 дни преди датата на провеждане на търга в един национален ежедневник, един местен вестник, на таблото за обяви в сградата на Община Велинград и сайта на Община Велинград.

За действията на комисията се съставя протокол, който се подписва от всички членове, участващи  в комисията.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

Коментарите са изключени!