Отчет за подадени заявления ЗДОИ през 2015 г.

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2015 г.

Инициатор Брой постъпили Заявления за ДОИ Брой заявления за ДОИ, оставане без разглеждане Общ брой на заявления за ДОИ
От граждани на Република България 10 0 15
От чужденци и лица без гражданство 0 0 0
От журналисти 1 0 0
От фирми 1 0 15
От неправителствени организации 3 0 15
Общ брой 15 0 15

2. Постъпили заявления за ДОИ през 2015 г., по начин на поискване

Начин на поискване на ДОИ

Брой

Писмени заявления

11

Устни заявления

0

Електронни заявления (e-mail)

4

Общ брой :

15

3. Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията през 2015 г.

Вид на информацията

Брой

Официална информация

3

Служебна информация

12

Общ брой                                                       15

4. Постъпили заявления за ДОИ през 2015 г. по теми на исканата информация

Теми по които е искана обществена информация

Брой

Упражняване на права или законни интереси

2

Отчетност на институцията

8

Процес на вземане на решения

0

Изразходване на публични средства

0

Контролна дейност на администрацията

1

Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности

0

Проекти на нормативни актове

0

Други теми

4

Общ брой

15

5. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2015 г.

Решения за:

Брой

Предоставяне на свободен ДОИ

7

Предоставяне на частичен ДОИ

0

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес

0

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение

0

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация

0

Отказ за предоставяне на ДОИ

8

6. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2015 г.

Удължаване на срока за предоставяне на ДОИ поради:

Брой

Уточняване предмета на исканата информация

0

Исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка

0

Исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й

0

Други причини

0

7. Основания за отказ от предоставяне на обществена информация през 2015 г.

Основания за отказ от предоставяне на достъп

Брой

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща служебна тайна

0

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна тайна

0

Исканата информация представлява търговска тайна, и нейното предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци

0

Достъпът засяга интересите на трето лице (фирма) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

0

Достъпът засяга интересите на трето лице (физическо лице) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

0

Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца

0

Служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации)

0

Служебната обществена информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи

0

Други основания

0

Общ брой:

0

8. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ през 2015 г.

Срок:

Брой

Веднага

0

В 14 дневен срок

15

В законоустановения срок след удължаването му

0

След срока

0

Общ брой:

15

9. Отказ на заявителя от предоставения му достъп.

Отказ на заявителя

Брой

Заявителят не се е явил в определения срок (до 30дни)

1

Заявителят не е платил определените разходи

0

Отказ на заявителя от предоставения му достъп

0

Общ брой

15

Коментарите са изключени!