РЕШЕНИЕ №47/22.02.2018г.

Относно: Закупуване на два високопроходими автомобила за нуждите на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за обслужване на пациентите на хемодиализа.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласие на Управител „МБАЛ-Велинград” ЕООД да закупи два нови високо проходими автомобили на лизинг с обща стойност до 40 000лв. /четиридесет хиляди лева/ с включен ДДС. Закупуването на автомобилите да се извърши при спазване изискванията на Закона за обществени поръчки.

Възлага изпълнението на решението на Управител „МБАЛ – Велинград” ЕООД.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.02.2018г., Протокол №2, точка №4 от дневния ред, по вх.№149/20.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!