Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 363/23.03.2018г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № IV-3306, кв. 183 по плана на гр.Велинград. С проекта  за частично изменение на плана за регулация, дворищната регулация се променя, като за сметка на УПИ  № IV-3306 се образуват два нови УПИ по имотните граници на ПИ № 8604 и № 3306. Във връзка с горното се променят и границите на  УПИ № V-3303, като вътрешните им  регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници на имотите по Заповед № 1014/02.08.2013г. на Кмета на община Велинград. Урегулираните поземлени имоти са с площи и отреждане, както следва: УПИ № IV-3306 – 355 кв.м., УПИ № XXI-8604 – 305 кв.м. и УПИ № V-3303 – 1007 кв.м. Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.  
Коментарите са изключени!