Обявление

   На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 313/14.03.2018г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № VII, УПИ № XVI и УПИ № XVII кв.107 по плана на гр.Велинград.

      С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като същата се удължава за сметка на части от ПИ 3799 (14кв.м.), ПИ 3800 (33кв.м.) и ПИ 8135 (29кв.м.). Дворищната регулация се изменя, като вътрешната регулационна линия между УПИ XVI и XVII мине по имотната граница на ПИ 8135, 3798, 3799, 3800 и ПИ 8136-общински във връзка §8 от ЗУТ. Образуват се нови парцели с площи и отреждане съответно:

        УПИ VII-„За общински пазар, търговия и услуги“ с площ 1199 кв.м.

        УПИ XVI-3798,3799,3800,3801 с площ 364 кв.м.

        УПИ XVII-„За общински пазар, търговия и услуги“ с площ 915 кв.м.

      Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

Коментарите са изключени!