Обявление

     На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 362/23.03.2018 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване за урегулирани поземлени имоти № VІІІ-4806-„За хотел” в квартал № 398 по плана на гр. Велинград за басейни и нов корпус за хотел. В северозападния край на парцела се предвиждат басейни – детски и за възрастни на отстояния на 5,90 ми 4,00 мот регулационната граница, а на 3,00 мот границата – техническо помещение на ниво 789,10 мпод детския басейн. В източната част на парцела се предвижда ново застроително петно за нов хотелски корпус към боулинг-зала, на мястото на съществуващата площадка за тенис, не влязла в експлоатация, на отстояния 4,00 мот регулационната граница, на 12,00 мпрез улица. Предвижда се строителство на подземен гараж на границата с УПИ № VІІ-„За хотелски комплекс, ЖС, търговия, отдих и услуги” в същия квартал с параметри на застрояване: етажност – до 4 етажа; височина на стрехата – до 12 м; Кинт = до 1,5; плътност на застрояване – до 70 % и площ за озеленяване – до 30 %, съгласно червения цвят в скицата с идейно предложение.

           Проектът се намира в отдел “Териториално и селищно устройство” – Община Велинград, бул. “Хан Аспарух” № 35, ет. 1, ст. 2.

28.03.2018 г.

Коментарите са изключени!