ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

             НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на водните басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни – интензивни валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност. Наводненията могат да нанесат значителни щети в населените места, на сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура.

          При наводнения могат да бъдат застрашени вашия живот или имуществото ви.

          При опасност от наводнение ще бъдете известени чрез изградените системи за ранно предупреждение и оповестяване, други определени сигнали за населеното място или средствата за масово осведомяване.

          Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситауация.

          Спазвайте указанията и реда, установен от органите а изпълнителната и местна власт и спасителните екипи.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛНО

Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството за районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място, най-късия и безопасен маршрут, по който трябва да се евакуирате.

Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете прогнозата за времето и нивото й, особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене.

Предварително планирайте действия на семейството Ви при наводнение. Уточнете мястото за среща на членовете на семейството Ви, при роднини или приятели извън района на наводнението и уточнете начина на комуникация помежду си.

Проиграйте евакуацията със семейството от дома Ви и с колегите от работното си място. Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по месторабота.

Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.

Пригответе си предварително и поддържайте “Чанта за оцеляване”, поставена на удобно, познато на семейството място, която да съдържа:

-Фенерче с резервни батерии;

-Необходимите ви лекарства;

-Материали за първа помощ;

-одеало, топли дрехи, бельо, шапка, ръкавици, сигнална свирка;

-Храна и вода за пиене/сухари, бисквити, или др. трайни продукти, които не изискват съхранение в хладилник или топлинна обработка/, които периодично подменяйте, като следите срока на годност;

-прибори за хранене;

-запалка/кибрит/, гумени ръкавици, джобно ножче, клещи;

-носни кърпички, лични хигиенни материали;

-резервно зарядно устройство за телефон

КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ

При възникване на опасност и/или наводнение, незабавно позвънете на тел. 112. Съобщете вашето име, кажете какъв е проблема /наводение, залети площи/ има ли пострадали или застрашени хора. Посочета адрес /град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка/ и не затваряйте телефона преди оператора.

При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращите се в близост хора.

Уведомете вашите близки, съседи, и колеги за опасността.

КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ В ДОМА СИ

Изключете газта и електричеството!

Поставете на възможно най-високото място всички по-ценни предмети, вещи, хербициди и химикали;

Вземете “Чантата за оцеляване”.

Задължително вземете личните си документи, ценни вещи, пари, кредитни и дебитни карти, нотариални актове, застрахователни полици и др. документи за собственост;

Напуснете по най-бързия начин дома си.

При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-горните етажи или на покрива. За положението си съобщете на тел. 112 и известете близките си за своето местонахождение. При пристигане на спасителните екипи, поддържайте връзка с тях.

При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, в които са затворени.

КОГАТО СТЕ НАВЪН

Ако се намирате близо до коритото на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение.

Не заставайте под / над мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе.

Не правете опити за пресичане на бързотечащи води. Пресичайте залети площи, само ако сте сигурни че водата е до коленете ви. Пресичайте само спокойна вода.

Не пресичайте бързотечащи води и залети площи, без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото.

Не пийте вода от наводнени източници!

КОГАТО СТЕ В АВТОМОБИЛ

При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможно най-високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата.

Не спирайте на / под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.

Не преминавайте през бързо течащи води и залети площи, освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на автомобила ви.

ЗА ДА ОГРАНИЧИМ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и селскостопански сгради и други постройки.

Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито.

Не преграждайте речните течения с цел водовземане за поливане или къпане на животни. Прегражденията многократно увеличават разрушителната сила на водата при наводнения.

Не разрушавайте/ не пробивайте дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност.

Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и др., ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, кметството или областната администрация.

Все още няма коментари.

Leave a Reply