Сесия 2018-05-31

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отмяна на мораториум върху издаването на Разрешителни за водовземане на минерална вода от Сондаж №4 „Власа” и КЕИ „Власа”. Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ №157
 2. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на ЕТ „Янов – Пенчо Стоянов Янов” за СПА център с басейн към обект „Комплексно многоетажно застрояване”, в м.”Вельовица”, землище Велинград. Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ №158
 3. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на „Вели авто” ООД за обект „СПА комплекс”, находящ се в кв.358 по плана на гр.Велинград. Докл.:Г.Владимирова  РЕШЕНИЕ №159
 4. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на „Елбрус Холидейс” ЕООД, за обект „Аква парк към хотелски комплекс „Елбрус”, находящ се в кв.4201 по плана на гр.Велинград. Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ №160
 5. Увеличаване приходната и разходната част на бюджета на Община Велинград и предоставяне на безлихвен заем на „Медицински център Велинград 2017” ЕООД. Докл.:Ат.Вецов  РЕШЕНИЕ №161
 6. Увеличаване с един щатен брой общата численост на персонала на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”. Докл.:инж.Ст.Кърпачева, Т.Янков РЕШЕНИЕ №162
 7. ПУП-План-схема за трасе на подземна кабелна линия от кв.147 до кв.141 (от ТП-Плажа до Парк Центъра). Докл.:инж.Д.Кафеджиева РЕШЕНИЕ №163
 8. Питания и въпроси.
 9. Изменение на Решение №19/17.12.2015г. на ОбС-Велинград като преобразува Комисията от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. РЕШЕНИЕ №164

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №165

Докл.:Ат.Вецов, Т.Янков

 1. Приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №166

 Докл.:Ат.Вецов, Т.Янков

 1. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2018г. в частта и за капиталови разходи с 556 880лв. от продажба на общински земи и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г. РЕШЕНИЕ №167

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Проект на програма за провеждане на Велинградските празници на културата – 2018г. РЕШЕНИЕ №168

       Докл.:Ил.Гешева, М.Шенкова-Зинкова

 1. Кандидатстване на Община Велинград с проектно предложение пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за финансиране на проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Хр.Смирненски” , ведно с прилежащо дворно пространство в кв.2 по плана на с.Св.Петка”. РЕШЕНИЕ №169

Докл.:В.Атанасов

 1. Издаване Запис на заповед в полза на МРРБ, обезпечаваща авансово плащане за проект „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на ПГ по горско стопанство „Христо Ботев” – Велинград, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.”/изм.на решение №185 от 29.06.17г./ РЕШЕНИЕ №170

Докл.:В.Атанасов

 1. Продължаване срока и привеждане в съответствие с изискванията на Закона за водите на разрешително за водовземане от минерална вода, сондаж №4 „Власа” на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД. РЕШЕНИЕ №171

Докл.:Г.Владимирова

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018г. РЕШЕНИЕ №172

Докл.:Н.Келчева

 1. Приемане на Годишен план за паша на Община Велинград за 2018г. РЕШЕНИЕ №173

Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Келчева

 1. Промяна характера на общинската собственост от ПОС в ЧОС на поземлен имот в м.”Ел.подстанция” по КВС в землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №174

Докл.:Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за проектиране и изграждане на спортна площадка и физкултурен салон върху УПИ №І-училище и детско заведение в кв.2 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №175

Докл.:М.Белухова

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Ахмед Афузов Клюнов в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №176

Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци    Мехмед Мехмедов Юруков в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №177

Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Мустафа М.Ис.Байрямов в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №178

Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Мехмед Мустафов Кичилиев в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №179

Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Келчева

 1. Продажба чрез публично оповестен търг на общински поземлен имоти-земеделска земя по КВС на землището на гр.Велинград в м.”Голямо блато” и определяне на начална тръжна цена за продажба на имота. РЕШЕНИЕ №180

Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Келчева

 1. Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти чрез търг с явно/тайно наддаване. РЕШЕНИЕ №181

Докл.:Алекс Бошнаков

 1. Одобряване и приемане на един брой ново петно за поставяне на РИЕ при подлеза за ЗМ „ВСК Кентавър”. РЕШЕНИЕ №182

Докл.:Н.Мерджанова

 1. Изменение на Решение №57/25.02.16г. на ОбС – Велинград във връзка с изменение на петно №11 за РИЕ , находящо се на ъгъла на бул.”Патриарх Евтимий”. РЕШЕНИЕ №183

Докл.:Н.Мерджанова

 1. Даване на съгласие по чл.149, ал.1 от ЗУТ за одобряване на Инвестиционни проекти и издаване на Разрешение за строеж на обект „Преустройство на част от сутерена в медико-диагностична лаборатория” в кв.65 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №184

Докл.:арх.Т.Енев

 1. ПУП-схема трасе за изграждане и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и СВО по улица в с.Кръстава, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №185

Докл.:инж.А.Палов, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП –план схема за трасе на подземен електропровод за ВКЗ в кв.7 по плана на с.Долна Биркова. РЕШЕНИЕ №186

Докл.: инж.А.Палов, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот в кв.34а по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №187

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот в кв.34 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №188

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.9 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №189

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване в кв.1011 и кв.101 по плана на гр.Велинград от „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД. РЕШЕНИЕ №190

Докл.:инж.Я.Савова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за изработен проект за регулация и застрояване на УПИ в кв.1971 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №191

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Допълнение и поправка на одобрен кадастрален план с нов имот в кв.59 по плана на гр.Велинград – „ТИПС” ООД. РЕШЕНИЕ №192

Докл.: инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 

 1. Даване съгласие за изработен проект за ПУП-схема за трасе на нов водопровод и нова канализация в кв.3445 по плана на гр.Велинград /по ул.”Борислав”/. РЕШЕНИЕ №193

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие в качеството си на собственик за частично изменение на регулационния план ІПУП, засягащ улична регулация в кв.257 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №194

Докл.: Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП-схема на трасе на подземен електропровод за обект на „Акварекс” в кв.4561 по плана на гр.Велинград от „Св.Спас” до „Акварекс”. РЕШЕНИЕ №195

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП –план схема за трасе на подземен електропровод за ВКЗ в кв.653 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №196

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ VІ-3124 – „Комунално битови услуги” в кв.134 по плана на гр.Велинград /Сити център-Стела/. РЕШЕНИЕ №197

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Изработване на ПУП за промяна предназначение на земеделски земи от „ливада” в режим на застрояване в м.”Башкова чука/разсадника”. РЕШЕНИЕ №198

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Поставяне на монументално-декоративни елементи – паметни плочи в имоти – публична общинска собственост. РЕШЕНИЕ №199

   Докл.: Ат.Вецов                                      

 1. По програмата за работа на ОбС:
 • Отчет на готовността за провеждане на Велинградските празници на културата – 2018г.
Коментарите са изключени!