Сесия 2018-06-28

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Разглеждане на Решение №199/31.05.2018г. на ОбС – Велинград, относно поставяне на монументално-декоративни елементи – паметни плочи в имоти- ПОС, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител.РЕШЕНИЕ №200

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.РЕШЕНИЕ №201

                 Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Приемане на годишен финансов отчет на „ВКТВ” ЕООД – Велинград за 2017г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2018г. РЕШЕНИЕ №202

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Приемане на годишен финансов отчет на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2017г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2018г. РЕШЕНИЕ №203

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Увеличаване числеността на отдел „Териториално и селищно устройство” с един щатен брой.РЕШЕНИЕ №204

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева, Т.Янков

 1. Обособяване на терен за спортни площадки за ползване от СУ „Св.Св.Кирил и Методий”гр.Велинград, даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и приоритетност на проекта.РЕШЕНИЕ №205

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Сключване на договор за наем с физическо лице за детска градина „Юрий Гагарин” с.Света Петка – филиал с.Всемирци. РЕШЕНИЕ №206

Докл.:М.Зинкова-Шенкова

 1. Даване на съгласие Община Велинград да стане член на Българския съюз по балнеология и спа туризъм.РЕШЕНИЕ №207

Докл.:Цв.Спасова

 1. Съответствие на дейностите по проект „Чепински змей” на ОНЧ „Св.Св.Кирил и Методий 1905г.” за изработване на фолклорни носии с приоритетите на Общински план за развитие на Община Велинград 2014-2020г. и на Стратегията за развитие на Община Велинград 2014-2020г. РЕШЕНИЕ №208

Докл.: инж.юрист Ст.Кърпачева, Т.Янков

 1. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.02.2018г. до 30.04.2018г. и решенията, които към 31.01.2018г. са били в процедура по изпълнение.РЕШЕНИЕ №209

Докл.:Пл.Гьоров

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018г.РЕШЕНИЕ №210

Докл.:Н.Келчева

 1. Продажба чрез публично оповестен търг на три броя УПИ в кв.6 по плана на с.Драгиново и определяне на пазарни цени за продажба на общинските имоти. РЕШЕНИЕ №211

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ №І-814, 8055 в кв.2842 по плана на гр.Велинград чрез продажба частта на общината и определяне пазарна цена на имот /кв.Каменица, ул.”Арапчал №2/. РЕШЕНИЕ №212

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ, находящо се в кв.402 по плана на гр.Велинград, чрез продажба частта на общината. РЕШЕНИЕ №213

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за одобрено петно за поставяне на електромеханични колички и сключване на договор в кв.660 по плана на гр.Велинград /Фреш/. РЕШЕНИЕ №214

Докл.:И.Ардалиев, Н.Келчева

 1. Одобряване на визията на павилионите в парка до читалище „Отец Паисий”. РЕШЕНИЕ №215

Докл.: И.Ардалиев, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на петно №15 и петно №16, находящи се в кв.26 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №216

Докл.: И.Ардалиев, Н.Келчева

 1. Одобряване на 13бр.петна за поставяне на преместваеми обекти за търговия, находящи се в УПИ І-8527 „за паркинг и услуги” , кв.397 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №217

Докл.: И.Ардалиев, Н.Келчева

 1. Одобряване на петно за фонтан на кръстовището на бул.”Хан Аспарух” и ул.”Патриарх Евтимий”. РЕШЕНИЕ №218

Докл.: И.Ардалиев, Н.Келчева

 1. Одобряване на петно за помпено помещение за фонтана на пл.”Н.Гяуров” /Чашата/. РЕШЕНИЕ №219

Докл.: И.Ардалиев, Н.Келчева

 1. Одобряване на 2бр. нови петна: за поставяне на РИЕ – лед екран и поставяне на сцена с размери 15х10м. РЕШЕНИЕ №220

Докл.:Н.Мерджанова

 1. Продължаване срока и привеждане в съответствие с изискванията на Закона за водите на „ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС” ЕООД за обект „Хотелски комплекс” в кв.359 по плана на гр.Велинград – хотел „Аура”.РЕШЕНИЕ №221

Докл.:Г.Владимирова

 1. Съобщаване за изработен подробен устройствен план-схема за нов водопровод в обхвата на улиците по плана на с.Юндола.РЕШЕНИЕ №222

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен проект за ПУП-трасе на нов водопровод за водоснабдяване и трасе на нова Вл НН за електрозахранване на имот в кв.13 по плана на с.Юндола и съобщаване на Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ. РЕШЕНИЕ №223

Докл.: Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие в качеството си на собственик за частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ улична алея и на УПИ ХХІІІ – За озеленяване в кв.339 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №224

Докл.: Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за кабелно захранване в кв.341 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №225

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП-разрешаване за изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила регулационен и застроителен план на кв.Махалата, с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №226

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на улица с ос.т.145-146 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №227

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

       30.1.Приемане на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград – отложена с писмо изх.№09-00/493/13.06.18г.

 30.2.Отчет за готовността за честване на 70 години от създаването на Велинград, 10 години от обявяването му за СПА столица на Балканите и 100 години организиран туризъм в чепинския край и предварителна програма за честванията.

30.3.Годишен финансов отчет на „МБАЛ-Пазарджик” АД гр.Пазарджик за 2017г.

 1. Съответствие на дейностите по проект с тема: Музикално-танцова постановка от Велинградско на НЧ „В.Левски-1904” с приоритетите на Общински план за развитие на Община Велинград 2014-2020г. и на Стратегия за развитие на Община Велинград 2014-2020г. РЕШЕНИЕ №228

Докл.:Т.Янков

          32. Даване съгласие за обособяване на петно, находящо се в УПИ ХХХ-7292 в кв.75 по плана на гр.Велинград за разполагане и монтаж на покрито стълбище.РЕШЕНИЕ №229   Докл.:арх.Енев

           33.Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г.  РЕШЕНИЕ №230

Докл.:инж.П.Кондев

            34. Одобряване на 15 броя петна за поставяне на преместваеми обекти за търговия на бул.”Хан Аспарух” от о.т.65 до о.т.62.  РЕШЕНИЕ №231

Докл.:И.Ардалиев

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!