Сесия 2018-07-26

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Полагане клетва от новоизбрани общински съветници.
 2. Избор на Председател на Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №232

  Докл.:Л.Перчинков

 1. Питания и въпроси.
 2. Изменение на Решение №9/19.11.2015г.на ОбС – Велинград относно избор на постоянни комисии към Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №233

  Докл.:Л.Перчинков               

 1. Изменение на Решение №23/17.12.2015г. относно определяне на делегат в Общото събрание на НСОРБ.РЕШЕНИЕ №234

 Докл.:Л.Перчинков

 1. Избор на представител на Общински съвет – Велинград в Областен съвет за развитие на Област Пазарджик. РЕШЕНИЕ №235

         Докл.:Л.Перчинков

 1. Продажба на имот, представляващ частна общинска собственост – земеделски имот с площ 0,713дка, находящ се в м.”Калище” чрез публично оповестен конкурс.РЕШЕНИЕ №236
 2. Издаване на Запис на заповед в полза на МРРБ с издател Община Велинград, обезпечаваща авансово плащане за проект: „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев” – Велинград по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.”РЕШЕНИЕ №237
 3. Даване на съгласие за изработване на ПУП-план за регулация и застрояване за нов УПИ „За ЖС, хотел, търговия и услуги” в кв.571 по действащия план на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №238
 4. Изменение на Решение №3/25.01.18г. на ОбС-Велинград, относно определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №239
 5. Разрешение за изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XXXVIII-„За озеленяване”, УПИ V-„За озеленяване” и УПИ III-7215-„За ПП ”Винчо Горанов” в кв.4023 по плана на град Велинград. РЕШЕНИЕ №240
 6. Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г и увеличение бюджета на община Велинград за 2018г в частта и за капиталови разходи с 138 952 лева от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г. РЕШЕНИЕ №241
 7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №242

Докл.:Ст.Кърпачева, Т.Янков

 1. Осигуряване на финансови средства, необходими за финансиране извършването на археологически разкопки в м.”Свети Пророк Илия”. РЕШЕНИЕ №243

Докл.:Цв.Спасова

 1. Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2018/2019г.РЕШЕНИЕ №244

Докл.:М.Зинкова-Шенкова

 1. Утвърждаване на списък със средищни детски градини и училища за учебната 2018/2019г. РЕШЕНИЕ №245

Докл.:М.Зинкова-Шенкова

 1. Одобряване съществуването на маломерни паралелки и групи за учебната 2018/2019г. РЕШЕНИЕ №246

Докл.:М.Зинкова-Шенкова

 1. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на ОП ”СИП и ТИЦ” за обект „Кална баня”, находяща се в кв.3444 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №247

Докл.:Г.Владимирова

 1. Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното издадено от Министъра на околната среда и водите на „ЕСПА 1” ООД, представлявано от Георги Табаков, за обект „Хотелски комплекс”, находящ се в кв.232по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №248

Докл.:Г.Владимирова

 1. Служебно изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното издадено от Министъра на околната среда и водите на „БАЛКАН СБ” ЕООД, представлявано от Георги Кадинов за обект „Хотел-ресторант „Олимпик””, находящ се в кв.228 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №249

Докл.:Г.Владимирова

 1. Служебно изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното издадено от Министъра на околната среда и водите на „ВИТА ТРАНС” ООД, представлявано от Валентина Георгиева, за обект „Хотел”, находящ се в кв.3443 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №250

Докл.:Г.Владимирова

 1. Служебно изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното издадено от Министъра на околната среда и водите на „ЕЛЕНА-4” ООД, представлявано от Златка Гоздарева, за обект „Хотел”, находящ се в кв.207 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №251

Докл.:Г.Владимирова

 1. Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода, издадено от Министъра на околната среда и водите на „ТЕРМА-ВЕЛ” ООД, представлявано от Георги Банев, за обект „Минерален басейн”, находящ се в кв.229 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №252

Докл.:Г.Владимирова

 1. Служебно изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода, издадено от Министъра на околната среда и водите на „МАКСИ І” АД за обект „Хотелски комплекс”, находящ се в м.”Копчелево блато” по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №253

Докл.:Г.Владимирова

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2018г.РЕШЕНИЕ №254

Докл.:Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ в кв.427 по плана на гр.Велинград чрез продажба частта на общината на Верка Богданова и Илия Богданов и определяне пазарна цена на общинския имот /кв.Ръджова махала, ул.”Маркови скали” №3/. РЕШЕНИЕ №255

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ в кв.329 по плана на гр.Велинград чрез продажба частта на общината на Малина Шулева, Райна Лазарова, Адриан Лазаров и определяне пазарна цена на общинския имот /ул.”Вл.Черноземски” №65, кв.Каменица/. РЕШЕНИЕ №256

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ в кв.10 по плана на с.Всемирци, чрез продажба частта на общината на Ибрахим Джихан и определяне пазарна цена на общинския имот.РЕШЕНИЕ №257

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ в кв.10 по плана на с.Всемирци, чрез продажба частта на общината на Салиха Джиханова, Люна Палова, Мустафа Джихан, Муса Джихан, Емине Сеферова и определяне пазарна цена на общинския имот. РЕШЕНИЕ №258

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ в кв.402 по плана на гр.Велинград чрез продажба частта на общината на Стефан Гаджев и определяне пазарна цена на общинския имот /кв.Асфалтова база срещу бивше предприятие за детски играчки/. РЕШЕНИЕ №259

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно или явно наддаване на 2бр. петна в кв.274 по плана на гр.Велинград /Буковото/.РЕШЕНИЕ №260

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Намаляване на начална тръжна наемна цена за магазин №15, находящ се на Кооперативен пазар.РЕШЕНИЕ №261

Докл.:И.Ардалиев,Н.Келчева

 1. Възмездно придобиване от Община Велинград правото на собственост върху следния частен имот – 7 713кв.м. от УПИ ІІІ – За ПП „Винчо Горанов”, кв.4023 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №262

Докл.:Г.Христовоз,Н.Келчева

 1. Изменение на Решение №181/31.05.2018г. на ОбС – Велинград относно продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти чрез търг с явно наддаване. РЕШЕНИЕ №263

Докл.:Ал.Бошнаков

 1. ПУП-ЧИ на плана за регулация на УПИ ІІІ-6950 и ПИ 7572-общ. в кв.70 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №264

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ І-общ. в кв.76 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.РЕШЕНИЕ №265

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разглеждане и одобряване на ПУП – Проект за ЧИПР на улица с о.т.144-142-141 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №266

          Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на нов водопровод за питейна вода до ПИ 297119 по КВС на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №267

          Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” №16” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.” . РЕШЕНИЕ №268

Докл.: В.Атанасов

 1. По програмата за работа на ОбС:

40.1.Отчет за полугодието относно управлението на проекти, съфинансирани със средства на ЕС, тяхното движение- подготовка на документация и депозирани проектни предложения по всички подходящи за Община Велинград процедури, отворени за кандидатсване през 2018г.

40.2. Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Велинград за І-во полугодие на 2018г.; Отчет за изпълнение на събираемостта на МДТ за първото полугодие на 2018г.

 • Отчет за приходи и разходи и баланс на управителя на  „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за второ тримесечие на 2018г.

40.4.Отчет за приходи и разходи и баланс на управителя  на  „ВКТВ“ ЕООД  за второ тримесечие на 2018г.

40.5.Приемане Наредба №1 за Поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на Община Велинград – отложена с писмо вх.№523/09.07.18г.

Коментарите са изключени!