РЕШЕНИЕ №246/26.07.2018г.

Относно: Одобряване съществуването на маломерни паралелки и групи за учебната 2018/2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.1, т.2, ал.2, ал.5, ал.8 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.  и след проведеното  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Одобрява съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2018/2019 година, като дофинансирането е за сметка на бюджета на училището в следните училища:

  1. СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Велинград

Клас

брой ученици в паралелка

Дофинансиране до минималния брой ученици в паралелка

ІV г

13

3

Х в

15

3

Всичко:

 

6

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2018г., Протокол №7, точка №17 от дневния ред, по вх.№554/16.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Али Мареков/

Коментарите са изключени!