РЕШЕНИЕ №253/26.07.2018г.

Относно: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610005 от 17.11.2010 год.-изключителна държавна собственост от находище на минерална вода „Велинград-Каменица”, сондаж № 4 „Власа”-№ 16 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, издадено от Министъра на околната среда и водите на „МАКСИ І” АД, с ЕИК 127041392, със седалище и адрес на управление: гр. София, община София, област София,  бул. „Симеоновско шосе” № 110,  за обект: ”Хотелски комплекс”, находящ се в УПИ  І-31, 20, кв.212, местност „Копчелево блато” по плана на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Решение № 28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите, § 133, ал.11 и ал.12 (изм. – ДВ, бр. 55 от 2018 год.) от Закона за водите и Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, обн. ДВ, бр. 2 от 2017 г. на Министерски съвет и след проведеното  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Общински съвет – Велинград, дава съгласие за служебно изменение на Разрешително № 31610005/17.11.2010 год. за водовземане от минерална вода-изключителна дължавна собственост от находище на минерална вода „Велинград-Каменица”, сондаж № 4 „Власа” – № 16 от Приложение № 2 към чл. 14, т.2 от Закона за водите, издадено от Министъра на околната среда и водите, с краен срок на действие-17.11.2020 год. на „МАКСИ І” ЕД, ЕИК 127041392, със седалище и адрес на управление: със седалище и адрес на управление: гр. София, община София, област София,  бул. „Симеоновско шосе” № 110,  за обект: ”Хотелски комплекс”, находящ се в УПИ  І-31, 20, кв. 212, местност „Копчелево блато” по плана на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, в частта определяща правилата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане,  както следва:

 

Задължение за заплащане на Такса за водовземане:

Титулярът на разрешителното:

  1. 1.                Заплаща такса за водовземане, определена на база разрешения обем вода, температурата на минералната вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително и Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.
  2. 2.                Ежегодно към 31 януари на следващата календарна година титулярът на разрешителното, представя в Общинска администрация-Велинград информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от Кмета на Община Велинград и обявен на интернет страницата на Община Велинград.
  3. 3.                Внася определената такса на каса или по бюджетната сметка на Община Велинград, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

             2. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2018г., Протокол №7, точка №24 от дневния ред, по вх.№537/12.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Али Мареков/

Коментарите са изключени!