РЕШЕНИЕ №255/26.07.2018г.

Относно: Прекратяване на съсобственост върху УПИ№ХХІХ-5289,8289,8290 в кв.427 по плана на гр.Велинград, общ.Велинград чрез продажба частта на общината: имот пл.№ 8289 с площ от 181 кв.м., за който имот ведно с имот пл.№5289 и им.пл.№8290 е образуван УПИ№ХХІХ-5289,8289,8290 с площ 562 кв.м., находящ се в кв.427 по плана на гр.Велинград, общ.Велинград на В.Б. и И.Б. и определяне   пазарна цена на общинския имот/кв.Ръджова махала-ул.”Маркови скали”№3/.

На основание  чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.62, ал.1, т.2, ал.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад и след проведеното  поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

             1.Прекратява съсобствеността между Община Велинград и В.Б. и И.Б. върху  УПИ№ХХІХ-5289,8289,8290, находящ се  в кв.427 по плана на гр.Велинград, общ.Велинград чрез продажба  на общински недвижим имот, а именно:

             -   имот пл.№8289/имот планоснимачен номер осем хиляди двеста осемдесет и девети/ целият с площ от 181/сто осемдесет и един/ кв.м., за който имот ведно с имот пл.5289 и им.пл.№8290 е образуван УПИ№ХХІХ-5289,8289,8290/урегулиран поземлен имот двадесет и девети, образуван от имоти с планоснимачни номера пет хиляди двеста осемдесет и девет,осем хиляди двеста осемдесет и девет, осем хиляди двеста и деветдесет/ с площ 562 кв.м., находящ се в кв.427/квартал четиристотин двадесет и седем/ по плана на гр.Велинград, общ.Велинград, частна общинска собственост, съгласно  АЧОС №569/11.01.2011 год. на В.Б. и И.Б.

 2.Определя  пазарна цена на общинския недвижим имот, описан в  т.1 в размер на  3 077.00лв.(три хиляди седемдесет и седем лв.) без ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителски доклад от 28.06.2018 г. на лицензиран оценител инж.М. Аврамова  за заплащане от В.Б. и И.Б.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2018г., Протокол №7, точка №26 от дневния ред, по вх.№528/12.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Али Мареков/

Коментарите са изключени!