РЕШЕНИЕ №262/26.07.2018г.

Относно: Възмездно придобиване от Община Велинград правото на собственост върху следния частен имот – 7 713кв.м. от УПИ ІІІ – За ПП „Винчо Горанов”, кв.4023 по плана на гр.Велинград.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и чл. 34, ал. 2 и чл.41, ал.2 от ЗОС и след проведеното  поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1. Дава съгласие за възмездно придобиване от Община Велинград правото на собственост върху следния частен имот – 7 713 кв.м. от УПИ ІІІ-ЗА ПП ВИНЧО ГОРАНОВ, кв.4023 по плана на гр. Велинград, собственост на ЕТ „АВАНГАРД-ВАСИЛ АПОСТОЛОВ-ГАЛИНА АПОСТОЛОВА” по н.а. 163/15.05.2007 г., уточнени на база идейно предложение за ЧИПР изготвено от ЕТ”БУЧКОВ-91-ВАСИЛ БУЧКОВ”.

             2. Определя пазарна цена на придобиване по описания в т.1 имот в размер на 16.80 лв./кв.м. (шестнадесет лв. и осемдесет ст. на квадратен метър) по оценителен доклад от 11.07.2018 г. на лицензиран оценител.

3. Дава съгласие за предприемане на необходимите процедури по ЗУТ и ЗКИР за изготвяне на промяна на одобрен регулационен и кадастрален план на гр. Велинград.

4.  Определя характера на собствеността след придобиване на имота, като публична общинска собственост.

            5. Упълномощава Кмета на Община Велинград да сключи предварителен договор по чл.15 от ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2018г., Протокол №7, точка №33 от дневния ред, по вх.№559/16.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Али Мареков/

Коментарите са изключени!