Обявление

    На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 1366 от 17.09.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  за урегулирани поземлени имоти VIII-8242, IX-8243 и XV-8243 в кв.197 по плана на гр.Велинград ,като за сметка на същите се образува един нов УПИ – VIII- ЖС в същия квартал съгласно зеления цвят в скицата-идейно предложение и в съответствие с имотните граници на имоти № 10450.501.2180 и № 10450.501.2181 по кадастрална карта.

   В частта план за застрояване в новообразувания УПИ се     предвижда строително петно за сграда до три етажа , с височина до 10м, плътност на застрояване до 60%, Кинт до 1,2 и при отстояния съгласно приложената идейна скица.

Коментарите са изключени!