Предстоящо заседание заседание, което ще се проведе на 25.10.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма зала на Туристически информационен център

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  25.10.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма зала на Туристически информационен център /ОП „СИП и ТИЦ”/, пл.”Свобода”,  при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.

Докл.:Ат.Вецов

 1. Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.”.

Докл.:В.Атанасов

 1. Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект – „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г”.

Докл.:В.Атанасов

 1. Разкриване на целодневна група /5-6 годишни деца/, подлежащи на задължително предучилищно образование в с.Пашови, филиал на ДГ „Ю.Гагарин” с.Св.Петка.

Докл.:К.Йовчева

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2018г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща 529кв.м. от поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, находящ се на ул.”Банска” №8, кв.Каменица на н-ци Тодор Петров Тенчев, собственици на законно построени сгради въз основа на учредено право на строеж върху нея и определяне пазарна цена на имота.

Докл.:М.Белухова

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с площ от 750кв.м., в кв.34а по плана на с.Драгиново на Сава Яворов Бушнаков, собственик на законно построени сгради въз основа на учредено право на строеж върху нея и определяне пазарна цена на имота.

Докл.:М.Белухова

 1. Учредяване на възмездно право на строеж за трафопост със застроена площ 6кв.м. върху имот – частна общинска собственост, находящ се в кв.32 по плана на с.Юндола в полза на „Електроразпределение Юг” ЕАД и определяне пазарна цена на правото на строеж върху общинския имот.

Докл.:М.Белухова

 1. Определяне и предоставяне на площ за изграждане на арт-ателие на открито за нуждите на школата по изобразително изкуство към ЦПЛР Обединен детски комплекс – Велинград.

Докл.:Иво Ардалиев

 1. Разсрочване наемните вноски на ЕТ „ГИКС – 56 Кънчо Бозев” по договор №521/10.07.2018г. за месеците октомври 2018г. –януари 2019г.вкл.

    Докл.:Иво Ардалиев

 1. Учредяване на безвъзмездно право на управление за срок от 10 години на Агенция Социално подпомагане – София на обект общинска собственост за нуждите на дирекция „Социално подпомагане” гр.Велинград.

Докл.:Иво Ардалиев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение №4, находящо се в кв.124 по плана на гр.Велинград /сградата на Прокуратурата/.

Докл.:Иво Ардалиев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на магазин №3 /с предназначение за търговия и услуги/ , находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Иво Ардалиев

 1. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нови имоти в кв.65 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

Докл.:А.Бошнак

 1. Съобщаване на ПУП – Проект за частично изменение на плана за регулация на част от ул.”Скала” по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

Докл.:А.Бошнак

 1. ПУП-ЧИ на плана за регулация в кв.436 по плана на гр.Велинград /„Анезица”/.

Докл.:арх.Е.Крайчева

 1. ЧИПРЗ на поземлен имот с пл.№40 в кв.11 по плана на с.Долна Дъбева.

Докл.:инж.Али Палов

 1. ЧИПРЗ, засягащ УПИ І-184, кв.25 отреден за „училище и спортни дейности” по плана на с.Пашови.

Докл.:инж.Али Палов

 1. По програмата за работа на ОбС:
  • Отчет за дейността на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за трето тримесечие на 2018г.
  • Отчет за дейността на „МЦ Велинград – 2017” ЕООД.
  • Отчет за дейността на „ВКТВ” ЕООД за трето тримесечие на 2018г. – непредставен
  • Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия. Отчет на извършените дейности по ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон.-непредставен
  • Приемане на тригодишна бюджета прогноза 2019- 2021г. /чл.83, чл.94, ал.3, т.9 от Закона за публичните финанси/. –непредставена
  • Приемане на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ. - непредставена

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
22.10.2018г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
22.10.2018г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
23.10.2018г. /вторник/ 15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
23.10.2018г. /вторник/ 16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
24.10.2018г. /сряда/ 15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
24.10.2018г. /сряда/ 16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!